6400. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ürüléktálak, szobaklosetek, bidetek üléskarimájának fölmelegítésére, illetve melegen tartására

Megjelent 1896. évi tUczember lió 3-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS (5400. SZiUll. XXI/'>. OSZTÁLY. Berendezés ürüléktálak. szobaklozetek. bidetek üléskarimájának fölmelegítésére illetve melegen tartására. Dl! ZíLIJBILLER E. GYAK. ORVOS MÜNCHENBEN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 12-étől kezdve. Jelen újírás czélja iiriiléktálakon. szoba­­klozetteken és bideteken oly berendezést létesíteni, mely azoknak föl melegítését, ille­tőleg melegen tartását ¡ehetővé teszi, hogy a tál. szobaklozef stb. használata kevésbé legyen kellemetlen. A mondott berendezés a rajzban egy bideten és egy üriiléktálon. négy ábrában van föltiintetve. Az 1.. :{. és í. ábránál a tál üléskari­máját n eső képezi, mely fölmelegítése ezél­­jából egy 'elzárhat«) !> esödarabon keresztül gőzzel, meleg vízzel, homokkal, forr«') leve­gővel. vagy ehez hasonlóval tölthető meg. A tál i: markolata emellett szintén iii*egt*s lehet és az n esővel egyidejűleg melegít­hető föl víz stb. által. A kiürítés szintén a h esődarabon keresztül történik. Az iiriiléktálnak a 2. ábrabeli kiviteli alakjánál, az üléskarima szerkezete lénye­gében ugyanolyan, mint az 1. ábránál, de itt az üléskarimán kívül, a tálfalazatok is üregeket képeznek, melyek éppen úgy. mint az előbbi, hasonló czélból melegítő anyag­gal, meleg vízzel és ehhez hasonlóval tölt­hetők meg. A töltés itt éppoly jól történ­hetik a h esődarabon, mint az üreges <• markolaton keresztül. E kiviteli alak az előbbivel szemben azt az előnyt nyújtja, hogy ennél a tál falaza­toknak különben hideg fémje, porezellánja. vagy ehez hasonlója által az alatta fekvő vánkosrészek semmiféle lehűtésnek kitéve nincsenek, és az ekként berendezett ürülék­tál igen előnyösen alkalmazható melegítő­­palaozkként. mely alkalommal a fenék ezél­­szerüen kettősfallal lehet előállítva. Ez eset­ben az ürüléktál nagyobb mennyiségű meleg vizet tartalmaz, és annak hosszabb idei«'c* való melegen tartása éretik el. Szabadalmi igí-.x Érüléktálak. bidetek. szobakloztetek stb. ülés­karimájának fölmelegítésére, illetve mele­gen tartására való berendezés, jellemezve azáltal, hogy az üléskarima egyedül magában, vagy a tál- és ehez hasonló falazataival, esetleg a c markolattal össze­köttetésben üregesek, úgy hogy azok melegítő anyaggal (meleg víz. homok, gőz. forró levegő, vagy ehez hasonlókkal) lehetnek megtöltve. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents