6364. lajstromszámú szabadalom • Ólomzárfogó kicserélhető bélyegzővel

Meg-jelent 1896. évi deczember hó 2-án. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI X| |L| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6864. szám. XVI d. OSZTÁLY. Ólomzárfogó kicserélhető bélyegzővel. GALLAUNER KÁROLY GYÁROS BUDAPESTEN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 5-étől kezdve. Jelen találmány tárgyát egy ólomzárfogó képezi, mely a pofái közé helyezett ólom­zárat név, védjegy és más fölírásokon kívül keletjelzéssel is ellátja. Ezen czélból a pofák kicserélhető bélyegzőkkel vannak ellátva, úgy hogy például a hónap és nap bélyegzője külön-külön cserélhető ki. Mellékelt rajz !. ábrája az ólomzárfogót oldalnézetben tünteti föl. 2. ábra ugyanazt mutatja fölülnézetben. 3. ábra ugyanannak részben oldalnézete, részben metszete. 4., 5., 6. és 7. ábra egyes részleteket ábrázol. A fogónak A pofája a rudjával a B pofa megfelelő mélyedésében lesz vezetve 3. <íbrat ugy hogy a két pofa egymáshozi közeledés és egymástóli távolodás alkalmával párhu­zamos marad. A B pofa egy b nyéllel van ellátva, mely fogantyúban végződik. A B po­fába egy, az A pofába pedig két bélyegző lesz helyezve. A B pofának megfelelő mé­lyedésébe helyezendő d bélyegzőnek (5. ábra) tányéralakú lapja lesz ellátva az ólomzárba nyomandó fölírással, vagy ábrával, ugy az 1 mint a 2 főliileten. Az A pofába helye­zendő e bélyegző (7. ábra) egy letompított végű henger, melynek 3 homloklapjára jön keltezés napja. Ezen e bélyegző az üreges /' bélyegzőbe (6. ábra) lesz helyezve és el fordúlás ellen az utóbbinak <j bevágásába nyúló h csavar által biztosíttatik. Az /' bé­lyegző, melynek gyűrúalakú 4 homloklap­jára jön a hónap neve, az A pofában o szo­rítócsavar segélyével lesz tartva (2. ábra.) A B pofa alsó oldalához i csukló segélyé­vel egy szögemeltyű van erősítve, melynek egyik karját a fogantyúban végződő c nyél. másik karját pedig az i k rész képezi. Ezen utóbbinak Jc vége mindkét oldalon egy-egy m összekötő rúddal (4. ábra) vau az A pofával összekötve. Ezen m összekötőm! mindegyik végén egy-egy p támaszgyürüvel van ellátva oly czélból. hogy a bélyegzésnél létrejövő nagy csapuyomások a k és l furatokon, va­lamint az m rúd furatain átmenő n csapokat túlságosan meg ne terhelje. A p támasz­gyűrűk ugyanis a k és l furatokba beillenek és a fúratok falairól a nyomást közvetlen átveszik az n csapok közvetítése nélkül. A fogó kezelése a következő: A b és c nyél széthúzása által az A és B pofa egymástól eltávolíttatik és a d bélyeg­zőre a C ólomdarab ráhelyeztetik. Ezt köve­tőleg a b és r nyél összeszorítása által a fogót az 1. és 3. ábrában föltüntetett állásba hozzuk, mi által a bélyegzőket mindkét oldalról a C ólomdarabhoz szorítjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents