6347. lajstromszámú szabadalom • Borsajtó-dézsa

Megjelent 1896. évi deczember hó 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A 8 6347. szám. X/b. OSZTÁLY. Borsajtódézsa. VARGA JÓZSEF ÁCSMESTER ÉS SZEGEDI LÁSZLÓ KÖNYVELŐ CZEGLÉDEN. Szabadalmaztatott 1896 márczus hó 24-étöl kezdve. Jelen találmány tárgyát egy borsajtódézsa képezi, melynél a szőlő kisajtolása egy a dézsába csavarral behajtható, lyukakkal el­látott dugattyú segélyével eszközöltetik. Mellékelt rajz a borsajtódézsát részben nézetben, részben metszetben tünteti föl. Ezen készülék lényeges alkatrészét képezi az a dézsa, b dugattyú, c csavar és d híd. A lyukakkal ellátott b dugattyú az a dézsá­ban jár és útjában ez utóbbinak e e léczei vezetik. Ezen dugattyú leszorítása a c csa­var által történik, mely a d híd csavar­meneteiben jár és a súly gyanánt szolgáló f tömbön áthaladva b dugattyúba forgatha­tólag van erősítve. A c csavar fölül el van látva g fogantyúval, mely annak forgatá­sára szolgál. A d híd a dézsának h füleibe van elhelyezve, ezen helyzetében a dézsa füleinek k furataiba dugott i szögek bizto­sítják. Ezen fölíil a dézsa peremére egy l átlyukgatott bádoglemez van erősítve, mely a must leszűrésére szolgál. Használatbavétel előtt a b dugattyút a c csavar segélyével amennyire csak lehet, fölhozzuk, a dézsa pereme fölé kiemeljük és a kisajtolandó szőlőt a dézsába helyez­zük. A h dugattyúnak a c csavar segélyé­vel való leszorítása által a szőlőt kisajtol­juk, melynek leve a dugattyú lyukain át az utóbbi fölé jut. Ezután a dugattyút föl­húzva és kivéve egy új adag szőlőt helye­zünk a régire és ezt ismét kisajtoljuk. Az eközben fölgyülemlő szőlőlé az l szűrőn leereszthető a dézsa félrebillentése által. A szőlő adagolását mindaddig folytatjuk, míg az egész dézsa megtelik, a midőn az összes kisajtolt szőlőt a dézsából kiontjuk és az adagolást újból kezdjük. SZABADALMI IGÉNY. Borsajtódézsa, jellemezve az « dézsában e léczek segélyével vezetett, átlyukgatott b dugattyú által, melynek fölemelése és leszorítása a d híd csavarmeneteiben járó <• csavarral eszközöltetik. (1 rajzlap melléklettel.) Pailas részvénytársaság nyomdája I!.dape&ten

Next

/
Thumbnails
Contents