6345. lajstromszámú szabadalom • Újítás gombfüleken

Megjelent 1896. évi deczember lió 1-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI WjjjM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6345. szám. I/i. OSZTÁLY. Újítások gomb füleken. TELTSCHIK EMIL GYÁROS BÉCSBEN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 13-ától kezdve. Eme találmány tárgya mindennemű gom­bok új megerősítő szerkezete, mely a külön­böző gombokon egyszerűen és olcsón alkal­mazható és nagy tartósság mellett a gomb kényelmes lölvarrását teszi lehetővé. A megerősítő szerkezet a gombon külön­leges módon alkalmazott drót-vagy bádog­fül, mely oly módon létesíthető, hogy vala­mely hajlékony bádogból készült három vagy több ágú csillag A sugarait vagy karjait merőleges irányban fölhajlítjuk és ezek végeit rövid darabon kifelé görbítjük. (2. ábra). Ezt a fület az A sugarak meg­hajlított szabad a végével a gomb alsó fölü­letének B üregébe dugjuk. (3. ábra), melynek külső h szegélye alá van metszve, azután U keresztmetszetű (' gyűrűt huzunk eme fülre, úgy, hogy a gyűrű üreges oldala a gomb felé forduljon, mint az a 3. ábrán pontozott vonalakkal jelezve van. Ezen C gyűrűt saj­tóval fölsajtoljuk, úgy, hogy a gyűrű külső széle az alámetszett b szegély alá nyúljon, míg belső széle az A karok lehajtott a végeit lefoglalja. A fül ily módon a gomb­hoz van kapcsolva. Az A karok esetleges összenyomását, — mi a fül kiesését idéz­hetné elő. — oly módon gátoljuk meg, hogy a gomb B üregének közepén kis b1 kiugrást alkalmazunk, mely, mint az a 3. ábrán látható, az A karok végei közé lép. A gomb fölvarrásánál a ezérnát a csillagnak a gomb­ból szabadon kiálló A karjai és a I) közép­része között huzzuk át. A 3/wábra más. különösen szövettel burkolt gomboknál alkalmazható megerősítést mutat. Az A karoknak szabad, külső végükön a-nál kifelé hajlított végei a gomb hátát képező B1 bádog és az E gombtestre fölhúzott b2 bádogkupak fölhajtott széle közé vannak csíptetve, és ily módon biztosan fogva tar­tatnak. a mennyiben a bádog kupak eme karok esetleges összenyomását meggátolja. A kupak helyett b2 * korong is alkalmazható (3je ábra). Ekkor az A fület oly módon tarjuk fogva, hogy a B1 bádoglemez az ebben az esetben ki és lefelé hajlított A kar alá nyúljon. A 3/b ábra eme megerősítés egy más kiviteli módozatát tünteti föl, mely a 3ja és 3jc ábrán föltüntetettől csak annyiban tér el. hogy a gomb E magja alsó fölületén e horony van alkalmazva, melybe az A karok meghajlított végei belenyúlnak és. minthogy a B1 bádog túlfödi azokat, fogva tartatnak, míg az c horony belső széle az A karok összenyomását, gátolja meg. Szövettel bevont gomboknál is lehet a 3. ábrán föltüntetett megerősítési módhoz

Next

/
Thumbnails
Contents