6316. lajstromszámú szabadalom • Lemezcserélő és képfejlesztő készülék

Megjelent 1 8ÍM>. évi november lió 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6316. szám. IX/f. OSZTÁLY­Lemezcserélő és képfejlesztő készülék. DEUTSCH BÉLA KERESKEDŐ BÉCSBEN. Szabadalmaztatott 1896 május hó 6-ától kezdve. Elsőbbsége 1895 augusztus hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát képező lemez­cserélő és képfejlesztő készülék sötét hely híján fényérzékeny lemezeknek a foto­grafikus fölvételekre szolgáló kazettákba való rakásának i 11. fölcserélésének és a ké­peknek a készülék belsejében való fejlesz­tésének és elkészítésének lehetővé tételét czélozza. Ezen készülék egy minden oldalról fény­mentesen zárt szekrényből áll, mely két falán eltolható vörös és azok fölött lévő helytálló narancsszínű üvegtáblákkal elta­kart nyílásokkal van ellátva, és mely ké­szülék továbbá egy a szekrényen kívül el­rendezett tükörből áll, melyet a szomszédos nyíláshoz szög (előnyösen 45°) alatt lehet beállítani, miáltal módunkban áll az alább jellemzett czélból kívánatra közvetlen vagy visszaverődött fényt bocsátani a szekrénybe. A kéznek a szekrény belsejébe való be­vezethetésére az még ruganyos vagy nyú­lékony szövettel fényáthatlanúl elzárt nyí­lásokkal. valamint megfigyelő nyílással is van ellátva, melyen keresztül a szekrény belsejében lévő lemezeket a fényáthatlan zárásnak csorbítása nélkül figyelemmel kí­sérhetjük. A mellékelt rajznak 1. ábrája ily lemez­cserélő és képfejlesztő készüléket függélyes metszetben tüntet föl. A 2. ábra a képnek a szekrény belsejé­ben való fejlesztésre szolgáló tálczát lát­tatja. A 3. ábra ezen tálczának keresztmet­szete. A szekrénynek A beltere mellső oldalán az eltolható rubinvörös a üvegtáblával van elzárva, mely előtt a másik narancsszínű üvegből készült és el nem tolható b tábla van elrendezve. Hogy a szekrény mellső falának az a és b üvegtáblákkal eltakart / nyílását teljesen elzárjuk a fény elől a szekrény mindkét oldalán gördülő redőnyök rendeztetnek el; melyek a c térben vannak elhelyezve és a d tengelyre göngyölteinek. A d tengelyt az e forgattyűval működ­tetendő / hajtó szerkezettel forgathatjuk, miáltal a redőnyöket föl- vagy legördíthet­jük, úgy hogy ezek a szekrény közepén nyílnak vagy záródnak. A redőnyök hetyett a c térben tolót is lehetne elrendezni. Az I nyílás az a és b üvegtáblákkal egyetemben lehetővé teszi a szekrény bel­sejében lévő lemeznek fölülnézetben való megtekintését. A szekrénynek szomszéd fa-

Next

/
Thumbnails
Contents