6305. lajstromszámú szabadalom • Készülék az égő anyagoknak bevezetésére és elpárolására forrasztóknál, forrasztólámpáknál stb.

Megjelent 1 8ÍM>. évi november lió 28-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6305 szám. XVI/d- OSZTÁLY. Készülék, az égő-anyagnak bevezetésére és elpárolására forrasztóknál, forrasztó­lámpáknál stb. BARTHEL GUSZTÁV VEGYÉSZ DREZDÁBAN. Szabadalmaztatott 1896 május hó 18-ától kezdve. Jelen találmány tárgyát az égőanyag, mint pl. petróleum, benzin és más folyós szénköneny-anyagok bevezetésére és elpá­rolására szolgáló készülék képezi forrasztó­lámpáknál és ehez hasonlóknál, Ily szerszámoknál ismeretes baj az, hogy fölszivóbél, mely egyik végén a fölszivott folyadék elpárolására szolgál, könnyen ineg­szeriiesedik és elpiszkolódik, miáltal az üzem­biztonság jelentékenyen szenved. Ha azon­ban a tí.él helyett egy eléghetetlen anyagot, mint pl. Délgázét vagy ehhez hasonlót alkal­mazunk, akkor az egyik baj megszűnik ugyan, de helyette egy másik baj lépett föl, minthogy a forrasztószerszámnak munka­közben való Wgatása és fordítása alkalmával az égőanyagtartály oly rézsut helyzetbe lesz hozva, /hogy a bevezető- illetve pároló­cső a folyadék színvonalán kívül esik, miál­tal a nyomás alatt álló levegő az égőanyag­tartályból a párolótérbe fuj, minek követ­keztében a láng eloltatik. A jelen találmánynál egy készülék van elrendezve mely az égőanyagnak a fölszivó­bélből a párolótérbe való erőteljes beveze­tését eszközli és a levegő keresztülfujását megakadályozza. A fölszivóbél fölső vége e czélból egy kupakba vau bevezetve, mely középen megszűkül és a fölszivóbelet erő­sen beszorítja. A keresztmetszet ezen csök­kenés folytán az égőfolyadék e helyen összegyűl és a tartályban lévő túlnyomás által fecskendő módjára a párolótérbe fecs­kendeztetik. A forrasztószerszám fekvése e mellett egészen közönbös dolog, minthogy a bél meg nem erősített vége oda esik, ahol az égőfolyadék van. Egy külön fölcsavart és szűkítéssel biró kupak helyett más módon is eszközölhető a bélnek erős összeszorítása, pl. a párolócső alsó részének szűkítése, vagy egy behelye­zett gyűrű segélyével való szűkítés által. A párolótér egy kettősfalú csőből áll, mely­nek belső ürege egy sodronyfonatból vagy hasonlóból való gombolyaggal van kitöltve. Hogy egyrészt a belső párolótérnek lehetőleg magasfokú fölm elegitését elérhessük, másrészt a melegnek az égőanyagtartály falaira való átvitelét csökkentsük, a nélkül, hogy a pá­rolóteret a tartálytól aránytalanul messze kellene fektetnünk, a belsőcső a rajta fekvő fecskendőkupakkal együtt azáltal van az égőtartállyal való közvetlen fémes össze­kötetésében megszakítva, hogy egy nagyobb átmérőjű másik cső van köpenyként a pá­rolóteret képező belső cső fölé tolva, mely a belső csövet csak a két behúzott végén gyürűalakúan érinti egy keskeny fölülettel \

Next

/
Thumbnails
Contents