6296. lajstromszámú szabadalom • Czipők gamáslik és hasonló tárgyak bekapcsolására szolgáló berendezés

Megjelent 1896. évi november hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6296. szám. I/b. OSZTÁLY. Czipők, gamáslik és hasonló tárgyak bekapcsolására szolgáló berendezés. JUDSON WHITCOMB LEONABD ÉS EARLE HABBY LOUIS NEW-YORKBAN. Szabadalmaztatott 1896 április hó 16-ától kezdve. Jelen találmány tárgyát egy olyan be­rendezés képezi, mely arra szolgál, hogy czipőket, gamáslikat, postazacskókat, kez­tyűket, fűzőket, szíjakat, öveket, bőrköté­nyeket kényelmesen lehesen bekapcsolni és kinyitni és egyátalában mindenütt használ­ható, a hol engedékeny tárgyak szélei úgy kapcsolandók össze, hogy gyorsan kibont­hatók legyenek. A berendezés első sorban két párhuza­mos lánczból áll, melynek lánczszemei kö­zött kampóalakú közbeeső részek vannak beiktatva. Ezek a közbenső részek válta­kozva kapaszkodnak a velük szemben fekvő lánczszemekbe. A lánczszemsorok fölött továbbá egy toló mozog olyképen. hogy fö­löttük végig csúszva, a szélek egymásba kapaszkodását, tehát ezeknek zárását idézi elő. A toló egyidejűleg az egész berende­zés zárókészüléke gyanánt is szolgál, a mennyiben az utolsó szemet zárja s így a kinyílást megakadályozza. A nyitás nagyon egyszerű módon az összekapcsolt szélek végdarabjainak széjjelhúzása által történik körülbelül úgy, a hogyan egy papírdarabot két részre szakítunk. Ezen eljárásnál a toló az egyes tagok fölött egészen az utolsóig visszafelé csúszik. A kapcsoló részek az illető tárgy széleivel zsinórok segítségével vannak összekötve. A rajzon a találmány tárgya többféle ki­viteli módozatban van föltüntetve, melyek azonban csak kevéssé különböznek egy­mástól. Az 1—6. ábrákban a berendezés abban az alakban van ábrázolva, melyben külö­nösen czipők összekapcsolására alkalmas. Az elválás kezdeténlé van az a összekötő daiab (1. ábra); a többi az a1 lánczsze­mek közé iktatott a2 közbenső részek, me­lyek mindnyájan egyforma alakúak, a* kampóalakú részeikkel a szemben fekvő lánczszembe kapaszkodnak. A közbenső ta­gok továbbá mindnyájan a3 lyukasztások­kal illetve fülekkel és egymással szemben fekvő a6 vezető darabokkal vannak ellátva. Az első a darab a kampóalakú rész helyett két egymással szemben fekvő lyukkal van ellátva. A kampóval ellátott a2 részek összekap­csolását a czipő b széleivel ismeretes mó­don zsinórok segítségével létesítjük, melye­ket egyrészt az a2 részek a3 lyukain, más­részt a czipő széleinek b1 lyukain húzunk keresztül. A toló, melynek hivatása a tagok bekap­csolását létesíteni, két egymással szemben

Next

/
Thumbnails
Contents