6271. lajstromszámú szabadalom • Önműködő fék hintákhoz

Megjelent 18í)(». évi november hó 37-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6271. szám. XXfe. OSZTÁLY. Önműködő fék hintákhoz. SCHUBERT L. KOVÁCSMESTER SOMMERFELDBEN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 15-étől kezdve. Eme találmány tárgya egy hintaberende­zéshez való fék. melyet maga a hinta lengő mozgása indít működésnek. Ily fékberende­zés főleg nyilvános helyiségekben fölállított hintáknál használható, hogy a hintát hasz­náló egyén azt bizonyos díjért csak bizo­nyos ideig vehesse igénybe. A csatolt rajzlapon egy ily hinta van ábrázolva, melynél a két egymást keresz­tező a b fölfüggesztő rúd szabad végén a G hintacsőnek van fölfüggesztve. Ha valaki az s illésen, mely az egyik a fölfüggesztő rúdpárral kapcsolva van. helyet foglal, a hinta azonnal hátrafelé fog mo­zogni. A mozgást továbbra oly módon tart­juk fönn. hogy a hinta kiálló T részére a lábbal nyomást gyakorlunk. A rajzlapon a hinta két szélső állását A és B. középállását C jelzi. Hogy már most egy ily hinta bizonyos számú lengés után megálljon, a palló alatt H emelő van alkalmazva, mely a g pont körül forgatható. A//emelőre egy ^ gummi­lemezzel bevont K tuskó van szerelve, melyre G csőnek a H emelő fölemelé­sénél ráfekszik és a hinta ilyen módon megáll. A II emelőnek ily értelemben való mű­ködtetését eme szerkezetnél az egyik föl­függesztő rúd végzi, az adott esetben a. Ebből a czélból az a fölfüggesztő rúd a <• ponton túl meg van nyújtva. A h pont az i kilincs forgáspontja gya­nánt szolgál, eme kilincs a k kilincsen ke­rékbe fogódzik. Ha a hinta leng, a k kilincs­kerék balfelé fog forogni, magával viszi az m dobot is, melyre az 1 kötél tekerődzik. Ennek következtében a H emelőt lassan­lassan fölemeljük és a csónakot fékezzük. Az n zárókilincs meggátolja, hogy a kilin­cseskerék visszafelé mozogjon. Eme kilin­cset az i kilincscsel csukló kapcsolja össze. Megjegyzendő^ még, hogy a hinta féké­nek megeresztése az i kilincsnek alkalmas emlőkészülék segélyével való kikapcsolásá­val történik és hogy a fék kikapcsolása automata segélyével is végezhető, ugy hogy a nyilvános mulató helyeken fölállított hin­tát fölügyelet alatt nem kell tartani, mert csak azt a hintát lehet használni, melyet a megfelelő pénzösszeg bedobásával kibé­reltek. A Z rúgó azt idézi elő, hogy a 11 emelő az i kilincs utón még biztosabban megy vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents