6269. lajstromszámú szabadalom • Készülék szűk bevezető csatornával és vékony nyakkal bíró nagyfeszültségű vagy folyósított gázok befogadására szolgáló fémtokoknak megtöltésére és zárására

Megjelent 1896. évi november lió 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 62(19. szám. XX/b. OSZTÁLY. Készülék szűk bevezető csatornával és vékony nyakkal biró nagy feszültségű vagy folyósított gázok befogadására szolgáló fémtokoknak megtöltésére és zárására. STERN EMIL MÉRNÖK PÁRISBAN. Szabadalmaztatott 1896 junius 11-étöl kezdve. A jelen találmány tárgyát képező készü­lék szűk bevezető csatornával ellátott, vékony nyakkal bíró fémtokoknak töltésére és zárá­zára szolgál, melyeket sajátságos nyakképző műveletek véghezvitele által egy darab kemény7 fémből állítunk elő, a mely müve­leteknél a tok fölső részének falát nyaká­nak végéig fokozatosan vastagítjuk. A jelen készüléknél a töltést és a zárást is egyet­len egy munkafolyamatban végezzük, a mennyiben ugyanazon matriczák, melyek a tokot töltés közben megtartják, közvet­lenül a megtörtént töltés után zárják a nyakcsatornát ennek összeszorítása által. A mellékelt rajznak 1—3. ábráiban a ké­szülék mindkét matriczájával három főmunka­állásában van föltüntetve. A 4. és 5. ábrák specziális foganatosításképpen a fölső mat­riczán elrendezett oly készüléket mutatnak, melynek segélyével a megtöltött tokot zárta után önműködőlég kidobhatjuk. A készülék lényegében két, közös ten­gelyen elrendezett a és b matriczából áll. melyeknek mindkettője vagy csak egyike mozgatható és melyek közül a fölső, a jelen esetben rögzített matricza a k tok külső alakjának megfelelő kúpos a1 vájattal bír. mely fölfelé a tok nyakának megfelelő. hengeres a'1 hézagolásban folytatódik. Ezen hézagolásnak belső átmérője, mely hézago­lás arra szolgál, hogy a nyakat összeszo­rítás által zárja, ép oly nagy. mint a nyaknak átmérője zárt bevezető csator­nánál. illetőleg a csatorna szélességé­vel szűkebb a nyaknak külső átmérőjénél nyilt bevezető csatornánál. Ezen a2 liéza­golásba központosán torkol az as töltő csatorna, melyen át az előbbinek űrtere összeköttetésben áll a töltő tartállyal, és a melyet egy alkalmasan kezelt szelep által a munka folyamatnak megfelelően nyitunk és zárunk. Az alsó, egyenes vonalban mozgatható b matricza, melybe a megtöltendő és elzárandó tokot beillesztjük, az utóbbi átmérőjének megfelelően hengeres fúratta! bír, melyben a inatriczától függetlenül egyenes vonalban mozgó <• bélyegző központosán vall vezetve, mely a tokot hordja, és mely 'e czélra a tok alsó felének külső alakjának megfelelő hézagolással bír, melyben a mint ez a rajz­ból látható, a tok ül. Az 1—3. ábrák a mint már említve volt. a matriczáknak három főműveleti állását tüntetik föl munka közben. Az 1. ábra: A matriczák távol állanak

Next

/
Thumbnails
Contents