6268. lajstromszámú szabadalom • Csévelő-gép

Megjelent 1896. évi november hó 27-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI HÜM IIIVAT A L SZABADALMI LEIRAS 6268. szám. XIV/a. OSZTÁLY. Csévelő-gép. SYHRE FÉLIX ADOLF LAJOS TIVADAR KERESKEDŐ A FÉLIX SYHRE CZÉGBEN LIPCSÉBEN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 11-étől kezdve. A rajzban föltűntetett találmány egy csé­vélő gépre vonatkozik, melynek segélyével, különös berendezések behatása alatt lehe- ' tővé van téve. hogy lapos, szögletes, kerek vagy más alakú mintákat, olyképen gom­bolyíthatunk, hogy a szál rakása nemcsak hogy keresztalakú mintázatokat mutat, ha­nem azonkívül még az a lehetőség is meg van adva, hogy e mintázatot egy minta gombolyítása közben különféleképen alakít­hassuk. vagy a fonal vastagságához alkal­mazhassuk. Azon általános eljárás, mely a gép mű­ködésekor végbe megy és a móri. mely szerint a szál rakás keresztben való fekte­tése és mintázása létesül, a rajz segélyé­vel a következőkből tűnik ki: A rajz 1. és 2. ábrái egy foroghatóan elhelyezett szálvezetővel biró csévelőgép elülnézetét és keresztmetszetét tüntetik föl; A 3. ábra a keretet mozgató berendezés külön nézetét mutatja. A 4—7. ábrák a kü­lönböző D csuklórészek külön nézetét; A 8—13. ábrák a különböző goinbolyító kártyák külön nézeteit; A 14—16. ábrák egy gömbölyítő kártya egyes nézetét mutatják a cséve tengelylyel összefüggésben; és pedig a 14. ábra elülné- I zetben ; 15. ábra a 14. ábra keresztmetszete R—R vonal irányában; 16. ábra ennek oldalnézete. A 17. ábra a gép részleges homloknéze­tét tünteti föl, a géptengelyhez derékszög­ben ágyazott eltolható csévetengely által vezetett szálvezetőkkel ; a, 18. ábra ennek elülnézetét mutatja. A 19. és 20. ábrák az ugyancsak eltol­hatólag. de a géptengelylyel párhuzamosan vezetett szálvezetőket mutatják; és pedig 19. ábra oldalnézetben s a 20. ábra elíilné­zetben. A h csévetengely elrendezése különféle módon történhetik, és pedig a gép hossz­tengelyével párhuzamosan, vagy arra füg­gélyesen ; vagy lehet a csévetengelyeket vízszintes helyett függélyesen állólag is elrendezni. A csévetengelyeknek megfelelőleg vannak az f szálvezetők elhelyezve, mely utóbbiak a csévetengelyhez párhuzamosan forgó vagy egyenes irányú tolómozgást nyernek. A csévetengelyek, illetőleg föltűzött göm­bölyítő lapok forgatásának a szálvezető for­gási vagy egyenes irányú ide-oda mozgatási számához való arányától függ a szálak ke­resztalakú mintaképzésének módja.

Next

/
Thumbnails
Contents