6252. lajstromszámú szabadalom • Gép falemezeknek és fapálczáknak nagyban való előállítására

Megjelent 1896. évi november lió 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS (3252. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Gép falemezeknek és fapálczáknak nag\ ban való előállítására GOGL ADOLF OKLEVELES ÉRDÉSZ SELMECZBÁNYÁN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 26 ától kezdve. A találmány tárgyát képező gép lénye­gében két késdobból áll. melyek kon­ezentrikusan vannak egymásban elhelyezve és különböző sebességgel, de egyértelemben forognak és a gépbe vitt kellő méretű fa­darabokról egyes lapokat «hámoznak® le, illetve szeldelnek pálczákká föl. A csatolt rajzlapokon : az 1. ábra a gép hosszmetszete, a 2. ábra a dobok keresztmetszete, a 3., 4.. 5. és 6. ábra részletrajzok. A gép a főtengelyére egy b dob van ékelve, melynek két oldalán a tengelyre egy-egy c korong -van fölhúzva, Eme korongokkal egy-egy d szíjdobkoszorú van mereven kap­csolva, illetve azokkal egy darabból öntve. A szíjdobok e agyai kifelé meg vannak nyújtva, kiilső föliiletiikön pontosan meg­munkálva és az f f csapágyakba ágyalva Az / / csapágyak görbe karok segélyével vannak a g alaplemezre szerelve. A két <• e korongot a h h lemezek, me­lyek egyúttal késtartók gyanánt szerepel­nek, kötik össze, úgy hogy a b dob körül egy második késdob keletkezik. A két dob hajtására az i szíjdob. illetve add szíjdobkoszorúk szolgálnak A h lemezekre a j kések vannak sze­relve. A lemezek alakja, a 2. illetve 4. ábrán világosan látható. A j késekhez szorított /.• fadarabról a kések az l lapot, vágják, illetve hámozzák le. melyet az m vezető lemez és a h késtartólemez között levő vezetéken veze­tünk a b dobra szerelt n késekhez. Hogy a levágott l falapot a jelzett vezetéken bizto­san áthúzhassuk, a következő szerkezetet alkalmazzuk : A h lemezek o kiugrásaiba a p tengely van ágyalva, még pedig úgy hogy a ten­gely az r hasasítékban eltolódhasson. A p tengelyre két s s fogaskerék van ékelve, melyet a t rúgók szorítanak a k fadarabra. Eme fogaskerekek a k fadarabon csúsznak, tehát forgásnak indáinak és a h lemezekbe ágyalt u fogaskereket is forgásnak indítják. A fogaskerekek tengelyére ékelt v bordás henger az l falapot a vezetékbe biztosan tovább tolja. A p tengelynek a jelzett mó­don való ágyalása okvetlenül szükséges, még pedig azért, hogy az l falap vastagsá­gát szabályozni lehessen, de ez alatt a ke­rék mindig a fadarabon csússzon. Ugyan­csak azért, hogy az 1 la]) vastagsága vál­toztatható legyen, az m vezetőlemeznek a h késtartó lemeztől való távolsága ís szabá-

Next

/
Thumbnails
Contents