6251. lajstromszámú szabadalom • Fotografikus készülék mozgótárgyakról sorozatos fölvételek készítésére

Megjelent 1896. évi november lió 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6251. szám. IX/f. OSZTÁLY. Fotografikus készülék mozgótárgyakról sorozatos fölvételek készítésére. GAUTIER PÁL MAGÁNZÓ PÁRISBAN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 22-étől kezdve. Eme találmány tárgya egy készülék, mely mozgó tárgyak fölvételére és a fölvételek reprodukálására szolgál, tehát egy készülék mely kép sorozatok fölvételére és ilyen sorozatok vetítésére szolgál. A készülék egy végtelen fényőrző papir nak szabályos, ugrásszerű mozgatására szol gáló mehanizmusból és egy nyílással ellá­tott korongból áll; ezt a korongot olyan módon forgatjuk, hogy a nyílás épen akkor jusson az objektív elé, amikor a fényérző papir épen nyugalomban van, úgy hogy ebben a pillanatban a kép a fényérző leme­zen létesülhet,. A gelatinlap mozgatására illetve föltekerésére szolgáló készülék olyan, hogy a csík egyenlő időközök alatt egyenlő elmozdulást végezzen és két eg3'enlő vagy egyenlőtlen átmérőjű hengerből áll. Eme hengerek egyike az üres és a másik a már exponált lemezek, tehát a képpel ellátott rész fölvételére szolgál. Tartozéka a készü­léknek még egy óramű vagy más készülék által mozgatott hajfókésziilék, melynek egyenletes elmozdulását egy akaszték me­hanismus alakítja egyenletes, ugrásszerű mozgássá át. A csatolt rajzlapon: az 1. ábra sematikus elölnézete, részben metszete a készülék mozgatására szolgáló berendezésnek, a 2. ábra az 1. ábra oldal nézete, a burkolat részben ki van törve, hogy a készülék belső részét látni lehessen, a 3. ábra az egész készülék elölnézete, a 4. ábra a 3. ábra oldalnézete, az 5. és 6. ábra ama mehanismus elől és fölülnézete, mely arra szolgál, hogy a mótor egyenletes előre mozgását a gelatin szalag ugrásszerű mozgásává alakítsuk át. A 7. és 8. ábra a készülék egy kiviteli módozatának elől és oldalnézete, a 9. ábra a 7, és 8. ábrán látható készü­léknek később leírandó részlete. A készülék két 1 és 2 dobból áll. Az egyik, az 1 dobra a még nem hasz­nált gelatin szalag van föltekerve, mely annak megfelelően, hogy hány képet ve­szünk föl, a másik 2 dobra tekerődzik föl. A gelatin szalag mozgatását a 4 dob végzi, melynek palástján a gelatin szalag meg­felelő lyukaiba fogódzó 5 szögek vannak. (3. ábra). A 4 dobot egy óramű segélyével mozgatjuk, mely a 6 rúgótokból. az ebben alkalmazott, közönséges módon fölhúzandó rugóból és a 7 kerékből áll. A rúgóburko­lat, melynek kerületén íogaskoszorú van alkalmazva, a 8, 9, 10, 11 fogaskerekek segélyével a 11 fogaskerek tengelyére ékelt 12 kereket (4., 5. és 6. ábra) forgatjuk. A

Next

/
Thumbnails
Contents