6198. lajstromszámú szabadalom • Szárnyas kerekű vízmérő visszafolyó vízmennyiségek regisztrálására

Megjelent 1896. évi november lió 21-én. MAGY. g KIR. SZABADALMI IBL Í HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6198. szám. VII/c. OSZTÁLY. Szárnyaskerekű vízmérő visszafolyó vízmennyiségnek regisztrálására. ANDRAE KÁROLY MECHANIKUS STUTTGARTBAN (WÜRTTEMBERG). Szabadalmaztatott 1896 junius hó 9-étől kezdve. Jelen találmány tárgya egy szárnyas­kerekű vízmérő, melynél előforduló vissza­folyás alkalmával a szárnyas keréknek meg­felelő visszaforgatása azáltal eszközöltetik, hogjr a víznek a kerékházba való befolyó, illetőleg kifolyó nyílásai pontosan egy­forma nagyok és hogy a befolyó, ille­tőleg kifolyó szögek egyenlők. Ezen­kívül vannak a kerékházban a szárny fölött és esetleg alatt vezetékdarabok, melyek­nek beállítása által úgy a víz átfolyásánál, valamint visszafolyásánál a kerékszárnynak forgatása a víz sebességének megfelelően előre, illetve hátrafelé eszközölhető. A legtöbb vízmérőnek az a hátránya, hogy a víz visszafolyásánál a visszafolyó víz­mennyiséget nem regisztrálják. Ennek kö­vetkezménye, hogy a vízfogyasztók nagyobb vízmennyiséget kénytelenek fizetni, mint a mennyit tényleg fölhasználtak. Ezen új szerkezetnek alkalmazása által a bajon töké­letesen segítve van. Mellékelt rajzban az 1. és 2. ábra mutatja a vízmérő függélyes és vízszintes metszetét. A 3—7. ábrák pedig mutatják azon alkatrésze­ket, melyek az eddigi használt vízmérők elle­nében más szerkezettel bírnak. Az általános szerkezet különben olyan, mint az eddigi vízmérőké. A C szárnykerék c tengelyre van ékelve és egy külön B tokba elhelyezve, mely utóbbi egy A házba van fektetve, melynek a és a1 csőtoldatain át a víz a vízmérőből ki, illetve befolyik. A kerék tengelye egy a B tok alsó lapjában levő csapágyon ke­resztül vezetve egy 1) szögletvas d fém­lapjára fölfekszik, mely a B tok alsó lapjá­hoz van csavarva, Fönt a c tengely a B tok g födelén keresztül van vezetve és rajta ugyanott egy c fogaskerék van ékelve, mely ismert módon az óraművet hozza mozgásba. A vízmérő további szerkezete ismeretes. A víz a B kerékházba 3 b nyíláson át folyik, a kerékházból pedig 3 b1 nyíláson kifolyik. Ezen b és bl nyílások egyenlő nagyok és egyenlő befolyási szöggel bírnak. A B kerékház g elzáró födelén a szárny­kerék fölött, vagy esetleg alatt két Fveze­ték van alkalmazva, melyek akképen állít­hatók, hogy a víz befolyási, illetve kifo­lyási irányának megfelelően szabályozhatók. Ezen szerkezet folytán a víz a vízmérőn át egyik vagy másik irányban keresztül folyhat, a szárnykerék a vízfolyás irányá­nak megfelelően foroghat és így a vízmérő visszafolyásoknál a visszafolyó vízmennyi­séget is regisztrálhatja.

Next

/
Thumbnails
Contents