6191. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mindenfajta szesz- és élesztőmoslék szárítására

Megjelent 1896. évi november lió 21-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 6191. szám. iv/b. OSZTÁLY. Eljárás minden fajta szesz- es élesztó'moslék szárítására. LÓWI EDMUND GYÁROS PRÁGÁBAN. Szabadalmaztatott 1896 január hó 13-ától kezdve. A jelenleg szokásos valamennyi eljárás, mely száraz takarmánynak folyékony mos­lékból való előállítását czélozza, kivétel nél­kül az előállítás nagy költségein vall ku­darczot, amennyiben ezen eljárásnál az a föladat, hogy a folyékony moslékból körül­belül 80—9C°/0 vizet kell eltávolítani, azon­kívül pedig a szóban levő gyárakban elő­állított nagy mennyiségű moslékot a leg­egyszerűbb és leggyorsabb kezelés mellett földolgozni. A moslék befőzése és párolása gyakran annyi értékű szenet igényel, mint a mennyit a moslék megér, azon eljárás pedig, mely szerint a vizet szűrőprések se­gélyével távolítják el. igen körülményes, hosszadalmas és drága, a mellett pedig az értékes anyagok, a protein és zsiradék rész­ben veszendőbe mennek. Azonkívül az ezen eljárásra berendezett gépek oly drágák és oly gyorsan pusztul­nak el, hogy ezen eljárás általános alkalma­zást sohasem nyert. A jelen bejelentés tárgyát képező eljárás ab­ban áll, hogy csak oly szereket alkalmazok, melyek a moslékban levő fehérnye és zsír­alkatrészeket lehető gyorsan kiválaszják és a találmány zsír és proteintartalmát növe­lik. Ezen eljárásnak még az is lényeges előnye, hogy a moslék nem éghet oda és hogy csomós nem lesz. A kivitelnél hasz­nált készülékek közül csak a szűrőkészülék új, és igényt csakis erre emelek. A következőkben leírom az egész eljárást vonatkozással a csatolt rajzlapra. Mindenek előtt a moslékot a kezelendő mennyiségnek mintegy Va %-át tevő kénsa­vas timföld tetszőleges konczentrácziójú ol­datával keverem, aztán közvetlen gőz be­vezetése mellett az A főző és keverőkészü­lékben (1—3. ábra), mely egyszersmind légbeszívásra is be van rendezve, 100° C-ra melegítem, és aztán abba a tömeg 1%-át tevő a czukorlevek derítésénél keletkező iszapot vagy ennek hiányában regenerált szénsavas meszet bocsájtok le a B tartány ból, miközben az A készülék működésben van. Erre aztán a keveréket még néhány perczig főzöm és mihelyt a beléje kevert czukorlevek derítésénél keletkező iszap (vagy a regenerált szénsavas mész) szén­sava a gőzkürtőn át elpárolgott, a forró moslékot a nyílt C C szűrőkészülékekbe folyatom be. Ezek tekeasztal alakúak és az áttört a fenéklemez alatt (4. ábra) a kiszí­vott víz fölvételére szolgáló b medenczével vannak ellátva. A tulajdonképeni a szívó­lemezen a c tekercssodronyszövet és utóbbi fölött a d sodronyszövet van alkalmazva,

Next

/
Thumbnails
Contents