6187. lajstromszámú szabadalom • Lánczfeszítőszerkezet kerékpárok számára

' • Megjelent 1896. évi november hó 22-én. MAGY. |H| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6187. szára. XX/c. OSZTÁLY, Lánczfeszítő szerkezet kerékpárok számára. PUCH JÁNOS GYÁRTULAJDONOS GRÁCZBAN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 25-étől kezdve. A jelen találmány tárgya oly szerkezet, melynek segélyével a kerékpárnak a hasz­nálat folytán kitáguló, tehát meglazuló lán­czait mindig könnyen lehet megfeszíteni. A jelen találmány szerint a forgattyú csapágyát nem közvetlenül a forgattyú tok­jában, hanem egy hengeres testnek belse­jében excentrikusan rendezzük el. mely a forgattyú külső tokjában központosán van vezetve és mely láncz megfeszítése czéljá­ból akként forgattatik tengelye körül, hogy a forgattyútengely a rajta ülő lánezkerékkel együtt a hátsó kerék tengelyétől eltá­volodik. A mellékelt rajzon ily lánczfeszítő szer­kezet van föltüntetve; az 1. ábra a hajtó forgattyúszerkezetének metszete a kerékpár haladási irányának síkjában, a 2. ábra az előbbire merőleges, függélyes metszet; a 3. és 4. ábrák A, B és C-nél azon pontokat tüntetik föl, melyeken a szóban forgó szer­kezetet egy-, illetve többüléses kerékpárok­nál elhelyezzük. Az E forgattyútokban, mely, mint ren­desen, az állvány csöveinek megerősítése czéljából csőtoldatokkal van ellátva, az F hengeres testet rendezzük el, mely a for­gattyótok y—y tengelyéhez excentrikusan fekvő vékonyfalú, x—x tengelyű a csőből, továbbá kerületükkel az E tok belfölületé­hez simuló két b és c karimából és az ez utóbbiakhoz excentrikusan fekvő e csavar­kerékből áll. Az F hengeres testnek belső, az E for­gattyútok tengelyéhez képest excentrikus ürege szokásos módon a hajtó forgattyúmú golyós csapágyát fogadja be, mely a két m és m1 csészéből, a két n és n1 kúpból, az o tengelyből, a két p és px forgattyúból és a q lánczkerékből áll, mely köré az r láncz van fektetve. Az E forgattyútok külső kerületének egyik pontján (a mellékelt rajzban alúl) az s toldattal bír. mely az e csavarkerékhez tartozó végnélküli G csavarnak befogadására szolgál. Az s toldat a t nyúlvánnyal bír, mely át van fúrva és csavarmenetében a kis u csavart tartalmazza, mely a kis v betét közvetítésével a G végnélküli csavart az e csavarkerékhez szorítja, miáltal az e csa­varkereket forgás ellenében biztosítja. Az r láncznak megfeszítése czéljából a G csavart forgatjuk, miáltal az e csavar­kerék és ezzel az egész F hengeres test is a forgattyútok tengelye körül elfordul. Ugyanekkor a hajtóforgattyúmú egész golyós csapágya Z tengelyével együtt V állásán

Next

/
Thumbnails
Contents