6186. lajstromszámú szabadalom • Csiptető csat

Megjelent 1896. évi november lió 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6186. szám. VI/a. OSZTÁLY. Csíptető csat. OLIVEN LAJOS GYÁROS BERLINBEN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 28-ától kezdve. A jelen találmány tárgya oly csiptető csat, melynek czélja szíjak, kötelek, szala­gok és hasonlók végeinek oly önműködő összeköttetése, hogy a két vég közötti összefüggést maga az összekötendő részek­ben uralkodó feszültség idézze elő. A találmány tárgya a mellékelt rajzban van föltüntve, a melyben: Az 1. ábra a csat perspektivikus nézete, a 2. ábra a csatnak egyik, a 3. ábra pedig annak másik alkatrészét tünteti föl. Míg az eddigi zárószerkezetek alkalma­zásánál kénytelenek voltunk egyrészt a szíj­anyagot lyukak elrendezése által gyöngí­teni és míg másrészt az eddigi záraknál használt csatpeczkeknél részben a szíjnak meglehetős nagy kopásától, részben testi sérülésektől kellett tartanunk, addig a jelen találmány czélja ezen bajok orvoslása. Az összekapcsolandó anyagnak (szíjnak) egyik « végét alkalmas módon a csiptető csat b részével kötjük össze; ezen részen a második c rész van eltólhatóan elrendezve, mely egyik végén a d füllel van ellátva. Hogy ezen véget a második e véggel össze­köthessük. azt legelőször is a d fülön és aztán mindkét b és c rész között akként vezetjük át. hogy az az e és f részek közé jusson; ezen véget aztán még a-nál a szíj és a <7 rész között is áthúzhatjuk. Ezekből kitűnik, hogy a szíj az e és f részek között való becsíptetés által önmű­ködően és teljes megbízhatósággal rögzít­tetik, a nélkül, hogy ezen összeköttetést ki lehetne oldani, mert a becsíptetést maga a szíjban uralkodó feszültség végzi. Ha az összeköttetést megakarjuk szüntetni, úgy a c részt a b rész fölé kell eltolnunk, még pedig a feszítési irány ellenében. Magától értetődik, hogy az így összekötött szíjat (kötelet, szalagot és hasonlót) kopás­tól nagyon megóvjuk, a mennyiben azt épen csakis húzásra vesszük igénybe. A szíjnak átlyukasztása fölösleges, miáltal a szíjat ezen összekötés alkalmazásánál sokkal pon­tosabban lehet beállítani, mivel az eddigi foganatositási alakokkal ellentétben a záró állás a szíjnak hosszától teljesen független, mert a zár a szíj bármily hosszánál jól működik. Természetesen ezen összeköttetés a leg­különfélébb készülékekben való elrendezésre alkalmas, mint nyereghevedereknél, hordó­szíjaknál, könyvszíjaknál, harisnyakötőknél és sok más használati tárgynál.

Next

/
Thumbnails
Contents