6184. lajstromszámú szabadalom • Kerekek biztosítása tengelyeken

Megjelent 1896. évi november hó 22-én. MAGY. rfÉb KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6184. szám. XX/b. OSZTÁLY. Keréktengelyek biztosítása. MIELCHEN REINHOLD KOVÁCSMESTER ÉS OTTO GUSZTÁV MALOM­TULAJDONOS LEUTHENBEN (BOROSZLÓ MELLETT). Szabadalmaztatott 1896 junius hó 28-ától kezdve. Jelen találmány tárgya keréktengelyek számára való biztosítás. A mellékelt rajz 1. ábrája a biztonsági hüvely oldalnézetét, a 2. ábra annak elől­nézetét és a 3. ábra annak függélyes met­szetét mutatja; míg a (4. és 4a ábrák) víz­szintes metszetet tüntetnek föl, zárt és félig nyitott összeköttetés mellett. Az a tengelyre b hüvely van szokásos módon föltolva. A hüvely b1 tokkal van el­látva, mely d rúgó fölvételére szolgál és melybe a hüvelyre föltolt c födéltok bele­fogódzik. Az a tengely és b hüvely mellső végükön egy korrespondeáló nyílással vannak ellátva, melybe e retesz betolható. E retesz a záró­részben szögalakú g hasítékkal van ellátva, mely az a tengely és b hüvelynek haránt­irányú h hasítékával korrespondeál. Ezen h hasítékba az összeköttetés biztosítása czél­jából bevezetjük az f akasztószöget, mely e retesz vastagságának megfelelő kivájással van ellátva. Hogy az f akasztószögecset a li hasítékba betolhassuk, a reteszt egy kissé meg kell emelnünk, úgy, hogy az akasztó­szögecs feje a reteszt g hasítékának vízszin­tes részén, mely vízszintes nyílás megfelel az f szög ^keresztmetszetének, keresztültol­ható addig, míg a szög kivágása a retesz irányába keriil. Ha most a reteszt leejtjük, akkor a g hasíték függélyes része az akasztó­szögecs kivájásába belefogódzik, miáltal az akasztószögecs fogva tartatik helyzetében. A retesz önmagától való fölemelkedésének megakadályozása czéljából, az é1 bevágással van ellátva, mely a retesz sülyesztett hely­zeténél szorosan fekszik a b hüvely fölött. E helyzetben a c födéltokot a d rúgó az e1 bevágásba beszorítja, miáltal a retesz fogva tartatik helyzetében és ennek a kocsi járásakor való rázkódások stb. általi eltoló­dása meg van akadályozva. Hogy az összeköttetést megoldjuk, akkor először a c födéltokot kell annyira vissza­tolni, hogy az többé nem fogódzik bele az e1 bevágásba; mire aztán az e reteszt meg­emelhetjük és az f akasztószögecset kihúz­hatjuk. Teherre való rúddal bíró kocsiknál ez a retesznek i toldalékán erősíthető meg; az ily rúd nélküli kocsiknál pedig czélszerúnek mutatkozik az e retesznek teljes kihúzását annak alsó végén alkalmazott anyacsavar, vagy ehez hasonló által megakadályozni hogy így a födéltok szükségtelen megoldása elkerültessék.

Next

/
Thumbnails
Contents