6176. lajstromszámú szabadalom • Tetszhalottat jelző készülék sírokon

Megjelent 18Í)G. évi november hó 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6176. szám. XVIII/e. OSZTÁLY. Berendezés élve eltemetettek megmentésére. KARNICKI MIHÁLY FÖLDBIRTOKOS VARSÓBAN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 19-étől kezdve. A jelen találmánybeli berendezés élve el­temetettek megmentésére szolgál és első sorban oly esetekben jön alkalmazásba, me­lyekben a koporsót egy gödörbe sűlyeszt­jük és azután földdel behantoljuk, úgy hogy a szegényebb néposztálynak, nevezetesen a vidéki népnek is lehetővé lesz téve, hogy jelentékenyebb költség nélkül a legtökéle­tesebb módon biztosíthatják a netalán tetsz­halott állapotban eltemetett hozzátartozóik megmentését. A berendezés szerkezetében, melyet a fakoporsóknál éppoly jól lehet alkalmazni, mint érczkoporsóknál, különös súly lett arra helyezve, hogy a felébredő személynek már legcsekélyebb mozdulása esetében azonnal levegő és villamosság hatoljon a földben levő koporsóba, valamint hogy a sírdombon egy jelző működésbe lépjen, mely az arra haladókat, illetőleg a temetőben alkalma­zott tisztviselőt a történtekről azonnal ér­tesíti. Továbbá a fönnálló egészségügyi rend­szabályoknak is tökéletesen megfelel a be­rendezés azáltal, hogy mindaddig, mig a fölébredő személy részéről a berendezés működésbe nem hozatott, a koporsó belső tere és a külső levegő között a legcseké­lyebb kigőzőlgés sincsen és így a veszedel­mes kipárolgások biztosan meg vannak aka­dályozva. Végül gondoskodva lett arról is, hogy a riasztókészülék hívatlanok, a netán arra járó személyek visszaélése által működésbe hozható ne legyen, hanem egyedül a ko­porsó belsejéből, a fölébredő személy leg­csekélyebb mozdulása által hozható az csak működésbe. A berendezés lényegében a sírdombra helyezendő, a rugónyomással elzárt, födéllel ellátott szekrényből áll. melyet a sír elhan­tolása előtt egy cső által szoros összeköt­tetésbe hozunk, a koporsó belsejével. A szekrény födelének elzárására szolgáló ké­szülék egy hosszabb rúd befolyása alatt áll, mely a csővön keresztül a koporsó belse­jébe vezet és itt egy üres golyóval, ko­ronggal, vagy más alkalmas támadási fölü­lettel van ellátva, melyre a felébredő sze­mélynek a legkisebb megmozdulása eseté­ben is föltétlenül húzást vagy nyomást kell gyakorolnia. Ennek következtében a mondott szerkezetnél a zárókészülék kivál­tásának biztosan meg kell történnie, a sír­dombon álló szekrény födele felugrik, egy riasztójelzőnek egyidejűleg való működte­tése mellett egy jelzőpóznát vagy ehez hasonlót messziről látható függélyes hely

Next

/
Thumbnails
Contents