6132. lajstromszámú szabadalom • Újítás Monier rendszerű és betonhidakon

Meg-jelent 1896. évi november lió 20-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6132. szám. Vin/j. OSZTÁLY. Újítás Monier rendszerű és beton-hidakon. SIGURD HÓYER ELLEFSEN MÉRNÖK CHRISTIÁNIÁBAN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 9-étől kezdve. Jelen találmány tárgyát a Monier-rend­szerű és betonhidak új szerkezete képezi, melynél a boltozat feneke és oldalai oly módon vannak egymással szilárd kapcsolatba hozva, hogy azok a hídnak egj'oldalú meg­terhelése által keletkezett hajlítási igénybe­vételnek együttesen ellentállanak, miáltal a boltozat méretei a régi rendszerhez képest ugyanazon szilárdság mellett kisebbek lehetnek. E czélból a boltozat oldalai betonból készülnek, a boltozattal egy darabban önt­tetnek és vas betétekkel elláthatók, hogy a föllépő hízási és nyírási igénybevételek­nek ellentálljanak. A mellékelt rajz 1-ső ábrája jelen talál­mány szerint szerkesztett híd oldalnézetét tünteti föl; A 2-ik ábra az 1-ső ábra X X met­szetét ; a 3-ik ábra egy nagyobb méretű hídnak ugyanazon metszetét ábrázolja. A híd betonrészének U alakú kereszt­metszetet adunk (2-ik és 3-ik ábra), mely az a boltozat fenékből, a b b boltozatolda­lakból és a boltozatfenékbe és oldalakba alkalmazott vasbetétekből áll, melyek a híd terhelésének együttesen ellentállanak. A b b boltozatoldalak e e vasrudak által merevíthetek. Ha a híd nagyon széles, akkor a b b oldalak közé még d d erősítő bordákat is alkalmazhatunk (3-ik ábra), melyek beton­ból készülnek és c vasbetétekkel látha­tók el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Betonból került ívhidak azáltal jelle­mezve, hogy az a boltozat és a b oldalak egy darabban, c vasbetéttel vagy anél­kül önttetnek, úgy hogy ezek a terhelés által keletkezett igénybevételeknek együt­tesen ellentállanak. 2. Az 1. igénypontban fönntartott ívhidak betonból, c vasbetéttel vagy anélkül készült d erősítő bordái. 3. Az 1. igénypontban fönntartott ívhidak b oldalait merevítő e rudak. (1 rajzlap melléklettel.) Pa'Ias részvénytársaság nyomdája Budapesté. 1

Next

/
Thumbnails
Contents