6114. lajstromszámú szabadalom • Újítás palaczk-kupakokon

Megjelent 1896. évi november lió 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6114. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Újítások palaozk-kupakokon. KALLING LAJOS PALACZKGYÁROS BALTIMOREBAN (MAIBYLAND EGYES. AMER. ÁLL.). Szabadalmaztatott 1896 junius hó 9-étől kezdve. A leírás tárgyát képező találmány egy palaczkfej és palaezkkupak kombinácziójából áll, eszerint a palaczkfödél oldalfalában egy körhoronnyal bír, melybe egy összenyom­ható fonadék vagy bél lesz illesztve. A födél a palaczkfej külső részére erősíttetvén, annak hornyával a fonadékra lesz nyomva vagy illesztve, hogy szoros érintkezés jöjjön létre. A mellékelt rajzokon : 1. ábra az alkalmazásra kész tökéletesített zárókupaknak oldalnézete, 2. ábra ugyanannak fölülnézete, 3. ábra a palaczk fölső végének és a födélnek együttes metszete, 4. ábra a 3. ábrához hasonló nézet, csak­hogy ebben már az összeköttetés is föl van tüntetve, 5. ábra a találmány egy módosított kivi­teli alakjának metszete. Az 1., 2., 3. és 4. ábrák szerint A a palaczkot, a annak fejét jelöli. A fej henger­alakú külső idommal bir, a melynek fölületén sem horony, sem egyéb mélyedés nincsen. B a zárókupak b hengerpalástból és a c tetőből áll. A b belső oldalfalán egy d kör­horony van készítve, a minek megfelelőleg a kupak fémjének kifelé domborodó része egy koszorút képez. A d horonyba illesztett C betét gummiból vagy hasonló anyagból van és nem kíván­tatik, hogy alakja egyező legyen a horony térfogatával, s így míg a horony kereszt­metszetben félhenger alakot mutat, addig a betétbél egy derékszög alatti síkot tüntet föl A gummibetéttel ellátott kupaknak a palaczkfejre való szorosan záró ráillesztése czéljából ezen kupak a palaczk fejére illesztve és minden nagyobb nyomás nélkül rajta tartva, d üreges koszorú részén egy e czélra készült szerszám, vagy gép segélyével le lesz lapítva. Ezen lapító eljárás után az ezen koszorúüregben foglalt betét a 4. ábrán föl­tüntetett alakot nyeri, a melyben az össze­szorított betét teljesen betölti az üreges részt. Az 1., 3. és 4. ábrán föltüntetett f körlap lehet paraffából vagy hasonló minőségű anyagból és ez a kupaktető és a palaczk fölső része között foglal helyet. Ezen kerek tárcsa nem az elzárás czéljából lesz alkal­mazva, a mennyiben azt a kupak oldalkoszo­rújának lelapítása és a benne lévő bélnek az üveg falához való szorítása által hozzuk létre, hanem bizonyos mértékben mint elkü­lönítő fal szerepel a kupak teteje és a palaczk tartalma között. Más szóval értei-

Next

/
Thumbnails
Contents