6096. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mótorok hajtására alkalmas anyag előállítására

Megjelent- 181)0. évi novembiT hó 18-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 0096. szám, I I/a. OSZTÁL Y­Eljárás motorok hajtására alkalmas anyag előállítására. Dl! FREUND ISTVÁN VEGYÉSZ BUDAPESTEN. Szabadalmaztatott 1896 márczius 25-étöl kezdve. Az ezideig használatban levő benzinmo­toroknak rendkívüli hátránya a benzinnek s különösen annak nagyobb mennyiségben való raktározásának tűzveszélyessége. A petróleummótorok üzeme pedig költ­séges azáltal, hogy a petróleumnak, mint főgyártmánynak aránylag magas ára van és azonkívül monarchiánkban 100 klgrmonként — még ha motorikus czélokra szolgál is - (5 frt 50 kr. fogyasztási adónak van alávetve mint egyáltalán a 15° C-nál. 0.880-nál (a viz fajsúlyút 1 000-nak véve) alacsonyabb fajsúllyal biró ásványolajok. Ezen hátrányoktól mentek azon olajok, melyek a nyers ásványolaj frakczionált desz­­tilláeziójánál a petróleum után és a sűrű kenőolajok előtt, tehát e kettő között nye­­retnek és 15° C-nál 0.880 nál magasabb faj­súlyúnk. Csakhogy ezek alkalmazásánál azon hiány mutatkozik, hogy némely gyúj­tások önként kimaradnak és az izzótest (Vergaser) könnyen lehűl. Ha azonban ezen említett olajakat ben­zinnel oly arányban keverjük, hogy a keve­rék fajsúlya még mindig 0-880 fölött legyen és hogy a benzintartalom daczára a keverék tűzbiztonsága ne súlyedjen a petróleum tűzbiztonsága alá. úgy ezen eljárás által oly anyagot nyerünk, mely: 1. tűzbiztonság tekintetében teljesen ve­szélytelen : 2. olcsó, amennyiben nemcsak a keveré­ket képező alkatrészek ára csekély, hanem fogyasztási adótól is mentes: 3. melynél a motor izzótestében történő gyújtások a benzintartalomnál fogva ponto­san bekövetkeznek, amennyiben a benzin­gőzök explóziója initiálja a nehezebben gyúló olajgőzök explózióját, amely tehát motorok hajtására kiválóan alkalmas, így pld.: 97 rész 15° C-nál 0-887 fajsúlyú ásványolajat 3 « 15° C-nál 0'736 « benzinnel elegyítve. az elegy fajsúlya lő0 C-nál 0'882 .... lobbanási pontja Abel-féle készülékben 28° (' » « nyitott czészében . . 42° C « gyúpontja « « . . 120°C volt. ■ Vagy pld : 95 rész 15° C-nál 0 918 fajsúlyú ásványolajat 5 « 15° C-nál 0-740 5 « benzinnel elegyítve. az elegy fajsúlya 15° C-nál 0 009 .... lobbanási pontja Abel-féle készülékben 25 5° C « « nyitott csészében . 38-° C « gyúpontja « « . 118° C volt,

Next

/
Thumbnails
Contents