6089. lajstromszámú szabadalom • Önműködő, oldalt is kezelhető kapcsolás vasúti járművek számára

Megjeleni 1 Hí>í». évi november lió 18-án. MAGY. jgjjjKIR. SZABADALMI WbH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6089. szám. V b. OSZTÁLY. Önműködő oldalt is kezelhető kapcsolás vasúti járművek számára. WAGNER GYULA MOZDONYFŰTŐ ASCHERSLEBENBEN ÉS JORDÁN FERENCZ MAGÁNZÓ CÖTHENBEN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 25-étől kezdve. Az alább leírt kapcsolás vasúti járművek számára akként van berendezve, hogy bi­zonyos kézi emeltyűknek forgatása után két ily kapcsolásokkal ellátott kocsinak már egy­szerű összetolása is elegendő arra. hogy füleik be- vagy kikapcsoltassanak. A kézi emeltyűk helyzetéből továbbá rögtön meg lehet tudni, vájjon a füleik a be- vagy ki­kapcsolásra állanak-e készen vagy hogy azok már be- vagy ki vannak-e kapcsolva. A kapcsolás ezenkívül akként van beren­dezve. hogy a fület oldalt is lehet tetszés szerint be- vagy kikapcsolni. A kocsik mindkét vége azonos módon van ily kapcsolattal fölszerelve, úgy hogy a külömböző részeknek állásai a kocsik két végén egymással ellentétesek. Ha több kocsi vonattá egyesíttetik. úgy valamennyi emel­tyűnek a vonat mindkét oldalán égj7 irány felé kell mutatnia, ha a fülek be- és a másik irány felé, ha a fülek ki vannak kap­csolva. Ez okból egészen közömbös, vájjon a kocsinak egyik vagy másik vége van a mozdony felé fordítva, úgy hogy az emeltyűk kezelésénél minden hiba ki van zárva. A mellékelt rajzoknak 1. ábrájában a ko­csikeret előlnézete, 2. ábrájában hosszmet­szete van bemutatva az 5. ábrának ir—x vonala szerint; a 3. ábra hosszmetszet az 5. ábrának y-z vonala szerint, a 4. ábrája keresztmetszet az 5. ábrának u— v vonala szerint és az 5. ábra két szomszédos kocsi alvázának egyes részeinek alaprajza. A 6., 7. és 8. ábrák a fülek mozgatására szolgáló kis kocsinak oldalnézetét, kereszt­metszetét és alaprajzát tüntetik fel. A kocsinak mindegyik végén a középvo­nalban a fí vonórúd van eltolhatóan elren­dezve, mely közel a kocsi közepéig terjed, a hol megfelelő rúgóval. valamint a rudat eltoló szerkezettel van ellátva. Ezen szer­kezet bármely lehet. Például lehet ez akkép foganatosítva, hogy a kocsi közepén, annak hosszában egy jobb és balmenetú csavart alkalmazunk, mely középen egy csigakere­ket hord. A két csavarmentes részen ülő anyarúdak által van a két B vonórúddal, még pedig csuklósán összekötve. Ha a csiga­kereket az egyik irányba forgatjuk, úgy a két anya ahhoz közeledik, miközben a két vonórúd befelé húzatik. Ha a csigakereket azonban a másik irányban forgatjuk, úgy a két anya eltávolodik a keréktől és a B vonórúdak tolódnak kifelé. A kocsi alatt keresztben egy tengely van ágyazva, mely közepén a csigakerékbe nyúló csigát és kívül

Next

/
Thumbnails
Contents