6084. lajstromszámú szabadalom • Szövetek hímzési utánzatokból képezett szegélyekkel és berendezés mechanikus szövőszékeken ily szövetek előállítására

Megjelent 1896 évi november hó 18-án. MAGY. KIR, SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6084. szám. XlV/b. OSZTÁLY. Szövetek hímzési utánzatokból képezett szegélyekkel és berendezés mechanikai szövó'székeken ily szövetek előállítására. B. SPIEGLER & SÖHNE CZÉG BECSBEN. Szabadalmaztatott 1896 évi május hó 17-étől kezdve. A jelen találmány tárgyát oly szegélyekkel ellátott szövetek képezik, melyeknél a minta­­liatásokat beszőtt himzési utánzatokkal ér­jük el, melyek a szövetdarabok kiilön-külön alkalmazásának, asztalkendő, ágyterítő, füg­göny, kötény, kendő stb. gyanánt meg­felelnek. Úgy a vetülékfonal irányában futó haránt­szegélyek, valamint aláncczal egyirányú hossz­szegélyek is külön láncz- vagy himzőfona­­lakból képeztetnek, melyek a szövési folya­mat alatt himzésszerűen köttetnek be. A lánczra merőleges irányban futó haránt­­szegélyek ellentétben a hosszszegélyekkel oly módon állíttatnak elő, hogy a hímző fonalak szabályos folytonossága, illetve azok­nak himzésszerű bekötése az alap szövése­kor a legközelebbi harántszegély megkez­déséig teljesen vagy a később leírandó czél­­ból időközönként megszakíttatik. A mellékelt «rajzok 1. ábrájában oly szö­vet van schematikusan föltüntetve, melynek (teljes vonalakkal ábrázolt) a a hosszszegé­lyei a b szövetszéllel, illetve a lánczfona­­lakkal párhúzamosan, a (pontvonalozott vo­­nalakkál jelölt c c harántszegélyek ellenben a vetülékfonal irányában, vagyis a hossz­szegélyekre merőlegesen futnak. Miután a harántszegélyek egyikét, pl. az 1. ábrában a baloldalit képeztük, a hímző fo­nalak további munkáját megszakítjuk. Itt már most két eset állhat be : 1. A himző fonalat egjnk c harántsze­gélytől a másikhoz való 1, 2, útjában telje­sen működésen kívül helyezzük és azt újra, még pedig 2-nél csak akkor kötjük be, ha a legközelebbi (jobb) c harántszegélyt ké­pezzük. Ezen esetben a himzőfonal 1 és 2 között lazán fekszik, a hol azt azután le­nyírjuk és kivágjuk. 2. A himzőfonalat az első c harántsze­gélynek képzése után /-tői 5-ig tartó útjá­ban egy a szegélymintától különböző, csak az alapnak számára szánt cl minta előállí­tására használjuk föl, a mint ezt a rajznak 2. ábrája föltünteti. Ezen esetben is a d mintázott helyek kö­zött esetleg lazán fekvő himzőfonalat, mint az 1. esetben lenyírjuk, vagy kivágjuk. A szövőszékeken alkalmazandó azon isme­retes segédeszközökkel szemben, melyekkel az efféle szöveteknek előállítása talán lehet­séges volna, a következőkben leírt új beren­dezések lényeges könnyebbítéseket eredmé­nyeznek és egyúttal annak lehetőségét is nyújtják, hogy a mintákat sokkal nagyobb

Next

/
Thumbnails
Contents