6069. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a sütésre kész tészta előállítására veteményekből

Megjelent 1896. évi november hó 17-én. MAGY- S KIR SZABADALMI ÍSls HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6069. szám. I V/e. OSZTÁLY. Eljárás sütésre kész tészta előállítására veteményekből. C. A. PROPFE C° CZÉG KENŐANYAGGYÁRA HAMBURGBAN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 5-étől kezdve. A jelen találmány tárgya oly eljárás, mely- j nek segélyével sütéshez kész tészta közvet- j lenül a gabonából (rozs. búza s hasonló magtermények) az összes liámozási és őrlési processzusok elkerülésével, oly módon állít­ható elő. hogy a tisztított és alkalmasan előkészített gabona czélszerű készülékek segélyével a szemek összes részeit tartal­mazó képlékeny tésztává alakíttatik. Az ilyen gabonából nyert tészta tudva­levőleg nem kész a sütéshez, hanem még élesztő vagy fölfujó anyagot (kovász, élesztő, chemikáliák) sót és más hozzátéteket szük­ségei. hogy Ízletes süteményt kapjunk. Az ilyen hozzátétek belekeverése eddig utólag történt, azaz akkor, miután a tészta készen volt s így annak átgyúrása és átdolgozása vált szükségessé, hogy a hozzá tett anya­gokat a tésztában alaposan elosszuk és a sütésre kész tésztát kapjuk. Belátható, hogy ezen művelet kényelmetlen és időt raboló és a kenyérsütésre szükséges időt hosszúvá teszi. A hámozatlan rozsból, búzából stb. készül­vén a tészta, jelen eljárás szerint ezeket a hátrányokat elkerüljük és oly tésztát nye­rünk, mely hámozó és őrlő processzus elha­gyása folytán nemcsak hogy a rozs stb. efféle tápláló anyagait tartalmazza, hanem a sütésnél további földolgozást sem igé­nyel. A kitűzött czél elérése végett a magot alkalmas edényekben mossuk, s azután a tisztára mosott és minden idegen anyagtól megszabadított magot 50 C. hőmérsékletű vízben áztatjuk addig, míg az újjak között szétnyomható nem lesz. A földuzzadt mag, mely így a tésztaké­szítéshez szükséges vizet is fölvette, aprító készülék, tésztamalom vagy más hasonló szerkezet által fölaprítva, abban mindjárt tésztává dolgoztatik föl. A leírt módon előkészített magot a szük­séges hozzátétekkel vagy egyszerre, vagy pedig időközönkénti adagokban, folytonos sugár alakjában lehet az aprító gépbe bo­csátani. úgy. hogy a fölaprítással egyidejű­leg a mag és hozzátét alapos átkeverése és a tésztaszerű anyag hathatós átdolgozása következik be. Az által, hogy az aprító gépből jövő tésztaanyagot szükség esetén még egy al­kalmas szitán sugáralakban nyomjuk át, az­után levegővel eléggé keverjük, az eddig el nem kerülhető gyúrás, mely szintén csak a tésztának levegővel való átjáratása. telje­sen nélkülözhetővé lesz. A magból a jelzett eljárással, a hámozó

Next

/
Thumbnails
Contents