6064. lajstromszámú szabadalom • Gyújtó-készülék gázlámpák számára

Megjelent 1896. évi november hó 17-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jgggS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6064. szám. II/d. OSZTÁLY. Gyújtókészülék gázlámpák számára. SCHWARZSCHILD SÁNDOR KERESKEDŐ FRANKFURTBAN A MAJNA MELLETT. Szabadalmaztatott 1896 április hó 11-étöl kezdve. Tudvalevő, hogy nehézségekkel jár olyan gáz-izzólámpáknak meggyújtása, melyek ma­gasan vagy más olyan helyen vannak el­helyezve, hogy a czilinder fölső nyílásához nehezen lehet hozzáférni. Ezen nehézség megszüntetése végett meg­próbálták a meggyújtást platinasodronynyal végezni, melyet vagy magától való meg­­gyuladással, platinaszivacs segítségével, vagy elektromosságai megtüzesítik és azután a kiömlő gázt meggyújtja. Ezen gyújtó készülékeknek azonban az a hátrányuk volt, hogy a platinasodrony, melyet az említett ezélra csak igen vékony alakban lehet használni, már rövid idő múlva elszakadt és elpusztult. Föltaláló azt találta, hogy a gyújtó platina­­híd gyors elpusztulása mechanikai behatá­sokra vezethető vissza, annyiban, a meny­nyiben a vékony, izzásra hevített platina­­sodronyocska a föléje ömlő gáz ismételt lö­késének állandóan ellentállni nem tud és annak hatása folytán csakhamar elszakad. Ezen megfigyelésre támaszkodva, föltaláló a platinahidat sodronyhálóból, lyukasztott lemezből vagy más e féléből álló köpeny­nyel vagy ernyővel látja el. Minthogy azon­ban a platinasodrony nem gyújtana, ha a háló alakú vagy lyukasztott köpeny egészen körülzárná, azért a köpenyt egy vagy több helyen, melyek közül azonban egynek sem szabad közvetlen szemben feküdnie a láng­­zóból kiömlő gázárammal, nyitva hagyjuk. A meggyújtás könnyen végije megy a kö­penynek nyitott helyein, a nélkül, hogy maga a platinaliíd ki volna téve a meg­gyújtandó gázáram közvetlen lökésének, mely tehát azt meg sem is sértheti. Az áramnak a gyújtásra szolgáló, platinahídhoz való vezetése nem okoz technikai nehézséget. A rajzban az 1. ábra perspektivikus né­zete egy ilyen gyújtókészüléknek, mely akképen van berendezve, hogy az egy gáz­izzólámpa vagy egy «Argand» lángzó czilin­­derjére rátehető. A p platinakengyelt a pon­­tozottan rajzolt sodronyháló veszi körül, mely ar-nél nyitva áll. A 2. ábra oldal- és előlnézete közönséges pillangóslángzókhoz való gyújtó készüléknek. Ennél a p platinatekercs a lángzó mellé van állítva és az e körül lévő védőhálót aponto­­zottan rajzolt s sark köré tekert azbeszt­szálak képezik.

Next

/
Thumbnails
Contents