6014. lajstromszámú szabadalom • Lúdtoll felhajtott végekkel és eljárás ennek előállítására

Megjelent 18í)<>. évi november Tió 14-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI Ijjjj HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6014. szám. VI/©. OSZTÁLY. Lúdtoll felhajtott végekkel és eljárás előállítására. HEISLER HENRIK PAPIRGYÁROS CHRASTBAN. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 20-ától kezdve. Ismeretes dolog, hogy az eddig használt papirszivar- és czigarettaszipkák lúdtollszo­­pókákkal vannak ellátva, melyeknek azon­ban az a nagy hátrányuk, hogy a dohányzó szájában levő végük élesen el van vágva, mi az ajkak vagy nyelv megsértését vonhatja maga után. Eme hátrányon már évekkel azelőtt úgy óhajtottam segíteni, hogy a toll végét (az éles metszésfölületét) visszahajlítottam, hogy síma fölületet nyerjek, mely a nyelv és ajkak megsértését lehetetlenné teszi. Ezt oly módon értem el, hogy a tollat éles metszés fölületével meleg fémlapra állí­tottam. és azt gyöngén merőleges irányban a lemezre nyomtam. Ennek következtében a toll vége kilágyult és föltörődött, tehát kis fehér r földuzzadás keletkezett (1. az 1. ábrát.) Eme fölhajtott vég a dohányzás közben csakhamar kilágyúlt, a toliról levált és rövid idő múltán a toll ismét többé-kevésbbé éles végű volt. Eme találmány tárgya most már egy eljárás, mely szerint a tollszár oly módon készíthető elő, hogy fölhajlított vége a száj­ban föl nem lágyul, hanem számszerű (kemény) és használat közben is ily álla­potban marad. Ennek elérésére a következő eljárás szol­gál : A kellő módon metszett és tollat (2. ábra) fölmelegített lemezre állítjuk és gyöngén a lemezre nyomjuk, miáltal mint a föntebbi ábrán látható, földuzzadásszerü /• gyűrű keletkezik. Rövidebb ideig tartó, újból ismételt nyo­másnál a toll egy következő része hajlik föl, még pedig a lemez hőfokának és a toll keménységének megfelelően többé-kevésbbé magasra és egy bizonyos pillanatban, akkor, mikor a nyomás megszűnik kis számszerű széles v gyűrű keletkezik. (3. ábra nézet. 3a ábra metszet). Ebben a pillanatban a tollat a meleg lemezről leemeljük és egy másik, sík, síma, hideg lemezre nyomjuk, minek következtében a földuzzadás kiszé­lesedik (ellapul), a kihűlés következtében gyorsan megkeményedik és számszerű ma­rad. (4. ábra.) A 4 ábrán r a fehér, eredetileg elállított földuzzadás, a a fölhajlított toll, ír a szám­szerű lenyomott fólduzzadás. A felhajlított a részt az a;—,i- vonal mentén elvágjuk, a levágott darabot fölhasítjuk és eltávolítjuk, ennek megtörténte után a hasz­nálatra kész toll (5. ábra) marad hátra, mely síma, kemény, számszerű, rugalmas és a szájban ki nem lágyuló ír fölhajtással van ellátva,

Next

/
Thumbnails
Contents