6011. lajstromszámú szabadalom • Keret, képek, fényképek stb. részére

Megjelent 189<>. évi november lió 14-én. SZABADALMI LEÍRÁS 6011. szám. VI/a. OSZTÁLY Keret képek, fényképek stb. részére. DB GUTTENBERG SÁNDOR ORVOS WÜRZBURGBAX. Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 20-ától kezdve.-Jelen találmány tárgyát képező keret, mely képek, fényképek, olajfestmények, tük­rök stb. berámázására szolgál, kihúzható hossz- és keresztléczekkel van ellátva, úgy hogy hosszirányban is. keresztirányban is nagyobbítható.’minek folytán különböző nagy­ságú tárgyak berámázására alkalmazható. Mellékelt rajzon az 1. ábra mutat egy keretet összetolt helyzetben élőiről nézve: a 2. ábra egy keretet összetolt helyzetben hátúiról nézve: a 3. ábra egy keretet kihú­zott helyzetben hátúiról nézve, a 4. ábra az I. ábrát oldalnézetben, az 5. ábra az 1. ábrát föliilnézetben. A keret áll négy a bed keresztből, melyek úgy vannak összeállítva, hogy egy derékszöget képeznek. .Mindegyik kereszt egy-egy hossz- és keresztlécznek egy részét alkotja, úgy hogy mindegyik hossz- és mind­egyik keresztlécz két részből áll. A léezek üregesek és belsejükben laza /' rudakkal (3. ábra) vannak ellátva, miáltal a hossz- és keresztléczek részei egymással összekap­csolhatók vagy egymástól széthúzhatok. Ezen elrendezés folytán a keretet tetszés szerint csak a magasság, vagy csak a szé­lesség irányában egyszerre vagy pedig, mint a 3. ábra mutatja mindkét irányban egy­szerre lehet kihúzni. Hogy a teljes kihúzás megakadályoztassék. az /' kapcsoló rudak ■ hátlapján m drótok meghajlított in1 végek­kel és a keresztek összemenő végein f/1 hüvelyek vannak alkalmazva, melyekbe az in drótok vannak dugva, és melyek ennél­fogva nemcsak az m1 rlrótok vezetésére, hanem kapcsolatban a meghajlított m végek­kel mint akasztékok is szolgálnak. Mind­egyik f/1 hüvely g nyelvvel van ellátva, melynek vége a lécz belső szélétől kissé kiáll és mely elé a berámázandó tárgy kerül és azáltal utóbbinak kiesése meg van aka­dályozva. Hogy a keret nagyobbításával a felállí­tásnál ugyanazt a támrúdat lehessen alkal • mazni ezen .< támrúd alsó vége egy p laza hiivelylyel van ellátva, felső vége pedig egy q hüvelyben végzouik. mely a felső a és b keresztekre erősített két r drót körül forgatható. Utóbbiak oly hosszúak legyenek, hogy a q hüvely a keretnek még teljesen széthúzott helyzetében is rajtuk feküdhessék. A keretnek keresztirányban való kihúzá­sánál az r drótok hasonlóképpen egymástól eltávolíttatnak a mellett még az .< támrúd </ hüvelyébe vannak fektetve és utóbbinak támpontul szolgálnak, míg a keretnek hossz­irányban való kihúzásánál a p hüvely az s támrúdon lefelé tolható.

Next

/
Thumbnails
Contents