Központi Védjegy-Értesítő, 1910. július-december (7-12. szám)

1910-07-01 / 7. szám

KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. (MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL.) KÖZPONTI YÉDJEGY-ÉRTESITÖ, Julius hó 1910 VII. füzet. Megjelenik minden hónapban egyszer. Szerkeszti a magy. kir. közp. védjegylajstromozó hivatal (Budapest, VII., Erzsóbet-körut 19. sz.). Előfizetési ára: Egész évre 8 korona, félévre 4 korona. Előfizetési pénzek : a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz Előfizetések esak egész, vagy január—junius, illetve julius— *1 [ P _ t,„ intózendők deczemberi félévre fogadtatnak el. (Budapesten VII. kér., Erzsébet-kórut 19. sz.). Egyes füzetek azonban darabonklnt 1 korona előleges beküldése J U A szétküldés iránt felmerülhető felszólalások a főigazgatósághoz mellett kaphatók. j intózendők (ugyanott földszint). Figyelmeztetés. Minden védjegy az I—VI alatt felsorolt valamelyik áruesoportba tartozik. Ezen árucsoportok a következők : I.: fémáruk, műszerek, szerszámok; 11.. kő-, agyag-, üvegáruk ; III.: fa-, szalma-, csont-, gummi-, bőráruk s papír; IV.: fonalak, szövetek, ruházat; V.: eledel, ital, gazdasági termékek; VI.: kémiai termékek. A védjegy kihirdetésénél azon áruk felsorolása helyett, melyekre a védjegy alkalmazást nyer, csak ezen I—VI alatti árucsoportok megfelelő csoportjára történik hivatkozás. E szerint már most, aki a védjegygyei védett összes árukat tudni kívánja, az forduljon a m. kir. központi védjegylajstromozó hivatalhoz (Erzsébet-körut 19.), ahol a kimerítő teljes felvilágosítást megkapja. Tartalom: Oldal Yltozások ... ... ._ ................................ .................. 929— 930 I II. Védjegyek átírása_ ádjegyek lajstromozása (.Januári hazai és februári osztrák) 930—1054 111. Védjegyek törlése Oldal 1054 1054—1056 Változások a czégben, azárumegjelölésben, elsőbbségben, a vállalat székhelyében, stb. Königlich Sächsische Porzellan Manu­­factur meisseni czéguek 1900. évi májas hó 28-iki budapesti 6745., 6746., 6747., 6748., 6749., 6750., 6751., 6752. és 6753. sz. véd­jegyeinél a czég elnevezése «Königliche Porzellan Manufactur»-ra helyesbittetett. Silberberg és Hoffinaiui bpesti czég 1907. évi május hó 2-iki budapesti 15928. sz. véd­jegyének 1909. évi október hó 22-én történt törlését a keresk. minister ur 1910. évi január hó 25-én kelt 89/1910. sz. rendeletével hatályon kivül helyezte. lJehr és Kiüssél- budapesti czég 1908. évi julius hó 6-iki budapesti 17805. sz. védjegyé­nek 1909. évi május hó 17-én történt törlését a keresk. minister ur 1910. évi január hó 25-óu kelt 89/1910. sz. rendeletével hatályon kivül helyezte. Vajda Ernő «Meteor» pénzszekrény és tresorgyár bpesti ezégnek 1908. évi augusztus hó 27-iki budapesti 17994. sz. védjegyénél az árurovatból ezen szó «zárak» töröltetett. G. M, Pfaff kaiserslanterni ezégnek 1907. évi augusztus hó 28-iki budapesti 18038. sz. védjegyénél az árurovatba feljegyeztetik, hogy a bejelentett árukkal a III. csoportban «cso­magoló anyag, csomagoló ládák, tűlevélke», a IV. csoportban «csomagoló szövet» is élvezi az oltalmat. Norddeutsche Wollkämmerei und Kamm­garnspinnerei in Bremen, Repräsentanz Ken­dek neudeki ezégnek 1905. évi szeptember hó 23-iki ógeri 1205. sz. védjegyénél az árurovatba feljegyeztetik, hogy az ott bejelentett áruk «pamutból és lenből való fehérnemüek kivéte­lével» értendők. Norddeutsche Wollkämmerei und Kamm gai'iispiiinerei in Bremen Repräsentanz Ken­dek neudeki ezégnek 1909. évi október hó 6-ik­­égeri 1663. sz. védjegyénél az árurovatba feli jegyeztetik, hogy az ott bejelentett áruk «szövött árukra való kiterjedése nélkül» ér­tendők. Norddeutsche Wollkämmerei und Kamm­garnspinnerei in Bremen Repräsentanz Ken­dek neudeki ezégnek 1909. évi november hó 10-iki égeri 1695. sz. védjegyénél bejelentett áruk közül «gyufa, ruházati tárgyak, kencze,

Next

/
Thumbnails
Contents