Központi Értesítő, 1900 (25. évfolyam, 2. félév)

1900-07-01 / 55. szám

— 923 — Királyi törvényszék A bejegyzést ren­delő végzés kelte a czég folyó- és aiszáma A czég szószerinti szövege A fótelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök V= 51 v a sa Jegyzet Szegzárdi törvényszék 1900. junius 1. 3787. sz. 132/2 Josua Friedenthal Főtelep Bonyhád Liszt-, termény- és vegyesáru­kereskedés. « (Lásd 1876. évf. 106 számát.) b) Társas czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést ren delö végzés kelte h ezéj^folyó- és A czég szószerinti szövepe A főtelep és a fióktelepek helye Czégvezetök és felszámoló czég­vezetök A társaság jogviszonyai |s c3 £>. ' Jegyzet Aradi törvényszék 1900. junius 22. 10282. sz. 40/3 • Aradi Szécsényi gőzmalom részvénytársaság Arader Szécsényi Dampfmühle Actiengesell­schaft Főtelep Arad • Ifj. Kincsig János, Wadowszky Gusztáv Ifj. Kincsig János nagybirtokos és Wadowszky Gusztáv kereskedő igazgató­tagsági minősége és czégjegyzési jogo­sultsága bejegyeztetik. A társaság alaptökéje : 288,200 frt = 576400 korona. i Az 1. rovatban bevezetett „40/17" és „40/18" alszámok „40/1" és „40/2"-re kiigazittatnak; továbhá azon körül­mény, hogy a 6. rovatban bevezeteti „228,200 frt = 456,400 korona" bevezetés téves és hogy a részvény­társaság alaptőkéje tényleg „288,200 frt = 576,400 korona" bejegyeztetik. (Lásd 1900. évf. 46. számát.) Nyíregyházai törvényszék 1900. május 8. 4505. sz. 171/1 * Báji hitel­szövetkezet, mint az országos központi hitel­szövetkezet tagja Főtelep Báj Patay József, Berzeviezy Endre, id. Virág András, Szalai Imre, Ozsvátb Sámuel, Lencsés György, ifjú Kiss Bálint, Nagy Mihály és Bényei Sámuel. A czég együtte­sen jegyeztetik Ezen korlátolt felelősségű szövet­kezet az 1899. évi október hó 21. napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint az 1898 : XXIII. t.-czikk értelmében alakult. Székhelye : Báj. A szövetkezet czélja : tagjainak anyagi helyzetét javítani azáltal, hogy hiteligényeik kielégítését elősegíti és őket takarékosságra és pontosságra buzdítja. Tartama: a bejegyzéstől számított 25 év, mely időtartam azonban a köz­gyűlés határozatával meghosszabbítható. Üzleti tökéje: névre kiállított s a szövetkezet fennállása alatt sem fel nem emelhető, sem le nem szállítható 50 korona értékű üzletrészekből áll, me­lyek a belépéstől kezdve heti 20 filléres részletekben fizetendők le. Az igazgatóság: 9 tagból áll, kik közül 8-at három évi időtartamra a közgyűlés választ, egyet pedig az or­szágos központi hitelszövetkezet nevez ki. Az igazgatóság tagjai: Patay József, Berzeviezy Endre, id Virág András, Szalai Imre, Ozsvátb Sámuel, Lencsés György, ifj. Kiss Bálint, Nagy Mihály és Bényei Sámuel, kik a czégjegyzésre valamennyien jogosultak. A czégjegyzés olyképen történik, hogy a czégjegyzésre jogosultak közül legalább két igazgatósági tag a czéghez aláírását csatolja. A szövetkezet nevében kiadandó minden hirdetmény a Budapesten meg­jelenő «Országos Központi Hitelszövet­kezeti Értesítő» czimü lapban fog köz­hírré tétetni. o o o CD •a

Next

/
Thumbnails
Contents