Központi Értesítő, 1900 (25. évfolyam, 1. félév)

Ii Ádámos községi hitelszö­vetkezet, mint az orszá­gos központi hitelszövet­kezet tagja 18. Ádándi Önsegélyző Egylet Szövetkezet 15. Altalános aerogéngáz rész­vénytársaság 24. Általános oszt. magy. lég­szesztársulat. A Pécsi légszeszgyár helyi igaz­gatósága 16. Általános óvadékbank rész­vénytársaság 54. Általános takarék- és hitel­szövetkezet 43, Általános takarék- és se­gélyegylet mint szövet­zet Palánkán 18. Általános villamossági tár­sulat budapesti fiók 4. Általános waggonkölcsönző társulat 20. Árpási takarék- és segély­egylet szövetkezet felszá­molás alatt 26. Árvái hitelintézet részvény­társaság 31. Ifj. Árvay Józsefné 9. Baari tejszövetkezet 4íi. Baáni takarékpénztár Rész­vénytársaság 43. Babarczi tejszövetkezet 34. Babos és társai 19. Hack Adolfné és Breier 20. Back Bernát íiai szegedi gőzmalma és vízvezetéke 7. Back és Társa 52. Badaesony-Toinaji keresz­tény fogyszatási szövet­kezet 33. Baier Lipót 24. Baiersdor Henrik 51. Baits Vitomir 40. Bajai kereskedelmi és ipar­bank 6. Bajai kölcsönös segélyző­egylet 27. Bajai takarékpénztár 47. Bakabányai kölcsönös se­gélyegylet 43, 53. Bakó és Schrancz 19. Bakovári népbank mint szövetkezet 42. Baksay és Társa 3, 3. Balajt községi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 29. Balla Soma és társai 40. Balassa gyarmati takarék-és hitelintézet részvény­társaság 12. Balassa-Gyarmati takarék­pénztár 19. Balatonmelléki takarék­pénztárral egyesitett se­gélyszövetkezet 37. Balatonmelléki takarék­pénztár részvénytársa­ság 28. Balaton-Szt.-György So­mogy-Szobbi helyiérdekű vasút részvénytársaság 44. Balatonvidéki önsegélyző szövetkeze, t 40. Balatonvid0 , i takarékpénz­tár Sióf| on 28. Balázs Cö j stin 34. Baldinger {. 31. Balgács L "rincz 34. B.-Ujváro S i Takarékpénztár részvénytársaság 17. Baló Gá °r 12. Balog és Böhmer 10, 10, 26. Balog J. és társa 26. Balog Soma és társa 8. Bancac ommerciale fiumana per azioni 34. Band Vilmos és Fia 34, 34. Band Gyula 34. Barabás Márton 20. Baranya-baáni keresztény fogyasztási szövetkezet felszámolás alatt 25. Baranya-Baáni kölcsönös segélyző egylet szövet­kezet 34. Baranya-Baáni tejszövet­kezet 47. Baranya-Kisfaludi tejszö­vetkezet 33. Baranyamegye Hitelintézet mint részvénytársaság 34. Baranya-Vörösmarii köl­csönös segélyző egylet mint szövetkezet 43. Baráturi tejszövetkezet 46. Barbulovits Dusán 40. Barcs-Drávavidéki takarék­pénztárral egyesült ön­segélyző szövetkezet 31. Barcs-Drávavidéki takarék­pénztár részvénytársa­ság 31. Bardach Henrik 1. Barna Manó 31. Barna Manó és társa 32. Barna Mór 32. Barnay Schindler Károly dr. 54. Bárok és Perl 18. Baron J. József 9, 45. Barta Vilmos 33. Bartha et Rainer 18. Barth & Löffler 20. Bartzer István gőzmalom Billéden 43. Baruch Jakab 43. Baruch Steinmetz 40. Basahidi szerb földmivelők első szövetkezet (szövet­kezet korlátlan felelős­séggel) 44. Battyánd községi hitelszö­vetkezet, mint az Or­szágos központi hitel­szövetkezet tagja 7. Bauer Adolfné özv. és társa 41. Bauer Joh. P. 51. Bauer Joh. P. Nachfolger 51. Bauer L. Lajos 34. Baumann Michel 37. Baum és Braun 9. Baumfeld Jakab 20. Bayer Ferencz 4!. Bayern Béni 22. Bács-Doroszlói takarék- és hitelszövetkezet 12. Bácsföldvári első takarék­pénztár 29. Bács-gyurgyevói fogyasz­tási szövetkezet felszá­molás alatt 47. Bácsii hitelszövetkezet, mint az országos köz­ponti hitelszövetkezet tagja 37, 50. Bácsi segély szövetkezet 12. Bács-ómoraviczai takarék­pénztár részvénytársa­ság 31. Bács-petrovoszellói keresz­tény népbank részvény­társaság 33. Bács-Szenttamási I-ső ma­gyar önsegélyző és hi­telszövetkezet 25. Bágyogi takarék és segély­egylet-szövetkezet 51. Bánffy-hunyadi fakereskedő társaság Deák és társai 34. B Bánhida, Galla és Szőllősi önsegélyző-egylet mint szövetkezet 22. Bánlak községi hitelszövet­kezet 51. Bárány Dezső 45. Bárány Dezső és Társa 45. Bárány Ignácz 47. Báró Bors megyesfalvi gyárai fióktelepe 11. Bártfai Takarékpénztár 18, 22. Báthory Sándor 20. Bátya községi hitelszövet­kezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 52. Bäck Lajos 40. Bäumel Zsigmond és Sán­dor 22. Bechtold Keresztély 51. Beck Fáni 26. Beck, Koller és Társa 52. Beck Mór 15. Bede Antal 28. Bega-szent-györgyi községi takarékpénztár mint egyéni czég 3. Begecsi szerb földművelők szövetkezete (szövetke­zet korlátlan felelősség­gel) 5. Beifeld Gábor és társa 22. Beimel és iia 9. Beledi takarékpénztár rész­vénytársaság 26. Belényesi takarékpénztár 41. Belgrám Vincze József és társa 51. Belinczi hitelszövetkezet, mint az országos köz­ponti hitelszövetkezet tagja 10. Bellatincz vidéki takarék­pénztár 40. Bellus és vidéke hitelszö­vetkezet, mint az orszá­gos központi hitelszövet­kezet tagja 33. Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság 20. Bendel Gusztáv 20. Benedek Samu 34. Benke Dezső 15. Benkő és Eichenwald 41. Benkő Kálmán utóda Mercz Gizella 34. Benkő Nándor 10. Benkő Testvérek 36. Beodra-Karlovai önsegélyző szövetkezet 28. Beodra-karlovai takarék-és előleg-szövetkezet 26. Beői takarék- és segély­egyesület mint szövet­kezet 25. Berbenczei S. 42. Berezeli hitelszövetkezet, mint az országos köz­ponti hitelszövetkezet tagja 50. Berecz János 49. Berecz János utóda 50. Bereczki Mihály és Társai Gőzmalma B.-Bánfalva 42, 42. Bereczk községi hitelszövet­kezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 45. Bereg Kövesd községi hi­telszövetkezet, mint az országos központi hitel­szövetkezet 1agja 14, 14. Beregmegyei Központi Takarékpénztár Rész­vénytársaság 45. Bereg-munkácsi Takarék­pénztár 37. Beremendi kölcsönös se­gélyző egylet, mint szö­vetkezet 42. Bereznik-kereczkei hitel­szövetkezet, mint az or­szágos központi hitelszö­vetkezet tagja 31. Berger Béla 12, 53. Berger H. 37. Berger Hermán 48. Berger József 42. Berger József Salamonná sz. Vogl Éva 14. Berger Leó divatárukeres­kedő 34. Berger Leó és Társa 34. Berger Lipót utóda 12. Berger M. 43. Bergl Eduard 25. Bergl Ida 47. Bergner Mór 42. Berkovits Béla 19. Berliner Bódog 47. Bernát Dániel 17. Bernhardt Rezső és társa 37. Bernstein Róza 3. Bernhardt Rudolf et Comp 37. Bernstein testvérek 25. Bermann D. 15. Beszterczebányai hitelbank részvénytársaság 21. Beszterczebányai takarék­pénztár 21. Beszterczebányai viaszkos vászongyár Wünsch Róbert 9. Beszterczei italmérök első szövetkezete korlátolt fe­lelősséggel 28. Besztercze-vidéki takarék­pénztár 54. Betegh Pál 33. Beltelheim Isidor 26. Bezdáni takarékpénztár részvénytársaság 46. Békásmegyeri önsegélyző egyesület mint szövet­kezet 21. (Békés) Bánfalvi takarék­pénztár részvénytársa­ság 26, 50. B.-csabai iparosok segély-és hitelszövetkezete 50. Békés-Csabai takarékpénz­tár egyesület 20. B,-Csabai termény és áru­raktár részvénytársaság 21. Békés-csanádi H. E. Vasút Részvénytársaság 6, 30, 51. Békési Népbank 28. Békésmegyei takarékpénz­tári egyesület 42. Bélabánya és Vidéke ker. fogyasztási szövetkezet 42. Bélteky A. és társa 51. Biai hitelszövetkezet 52. Bichler H. 1. Bienenstock Sándor 46. Bierbrunner Károly 48. Bihar-Diószegi hitelszövet­kezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 51. Bihardiószegi takarékpénz­tár 28. Bihari erdőipar és mész­égető részvénytársaság 19. Biharmegyei takarékpénz­tár 22. ' Bihar-ugrai hitelszövetke­zet, mint az országos köz­ponti hitelszövetkezet tagja 22. Bildner Károly 50. „Billédi takarék- és hitel­egylet mint szövetkezet felszámolás alatt" 41. Billédi tejszövetkezet 44. Binder Ferencz 17. Binder Friedrich 30. Bing Ede 8. Birmann Mór 51. Bíró Gyula 16. Biss és Társa 8. Biss Salamon 8. Bisztra és vidéke hitel­szövetkezet, mint az országos központi hitel­szövetkezet tagja 22. Bjelypotoki gazdasági fo­gyasztási és hitelszövet­kezet 21. Blaschek Conrad 17, 17. Blaskovics Lajos 42. Blau Jeremiás 20. Blau Leopold 50. Blau Miksa 18. Blau Testvérek 12. Blau Vilmos 46. Blaz Franc 9, 9. Bleier és Friedmann 21. Blejer Mórné Özvegy 24. Bleyer Gyula 29. Bloch Bertalan 9. Blüh Samuel 50. Blumenthal Samu 34. Blum és társai 18. Blüh K. és társai 34. Bock Hermán és Stojkovits Sándor 24. Bock Márk 12. Bocsana takarék- és hitel- -intézet mint részvény­társaság 33.

Next

/
Thumbnails
Contents