Központi Értesítő, 1899 (24. évfolyam)

1899-01-01 / 1. szám

50905 XXIV. évfolyam. Budapest, I nuár l én. I. szám. Megjelenik minden csütörtökön és vasárnap, a szükség szerint más napokon is, változó terjedelemben, évenként mintegy 250 iv. Előfizetési ár: Budapesten házhoz hordva egész évre 8 frt. Vidékre postadíjjal együtt 10 frt. KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M, KIR. MINISZTÉRIUM, Előfizetések fél- vagy negyedévre is elfogad­tatnak. Előfizetési pénzek a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez (Budapest, II. ker., Lánczhid-utcza 1-ső sz., Il-ik emelet) intézendők. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékböl. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék ^TëjêgyzestTëî^ (lelő végzés kelte, a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök Jegyzet A.-Marótlii törvényszék 1898. november 30. 4395. sz. 662/1 1898. Missák Zsigmond Eperjesi november 28. Friedman törvényszék 6910. sz. Leopold 590/1 1898. Dévai deczemberl5.| Králik László törvényszék 11739. sz. Ladislaus Králik 550/1 1876. (íyőri július 5. törvényszék 7235. sz. 196/1 „Leopold Tausz' Kecskeméti törvényszék Karánsebesi törvényszék 1898. deczember21. 6753. sz. 196/2 1898. november 28, 8366. sz. 696.1 Tausz Lipót Leopold Tausz Főtelep Léva Főtelep Bártfa. Főtelep Temesvár Fióktelep Déva Főtelep Győr Főteiep Györ Sipos Károly 1898. deczember 14. 3306. sz. 22/2 Hermann Shmidt Főtelep Alp ár Missák Zsigmond, gabona-kereskedő Léván Friedman Leopold, vegyes- és kereskedő, zborói lakos Ifj. Králik László, temesvári lakos, bor és szeszesitalokkali nagykereskedő Tausz Lipót, liszt-kereskedő Főtelep Karánsebes Tausz Rezső, győri lakos Sipos Károly, szódaviz-кехедоЭД Alpáron ' ' ^ é- АДО if m ш A német czég szöveg mellé a magyar czég szöveg ugy Tausz Lipót czégbirtokosi minőségének meg­szűnése mellett Tausz Rezső győri lakos kereskedő czégbirtokosi minő sége s az a körül­mény, hogy Tausz Rezső a czéget magyarul : „Tausz Lipót" németül : „Leopold Tauss" aláírással jegyzi, bejegyeztetett. (Lásd a fennebbi czégbejegyzés közzé tételét.) Társas czéggé ala kulván, e helyütt hivatalból töröltetik (A „Központi Érte­sitő" 1898. évi decz 25-én megjelent 104-ik számában „Karánsebes" helyett nyomdahibá­ból „Kolozsvár' tétetett közzé, mi is ezennel helyre igazit­tátik.) (Lásd 1898. évf. 104, számát.)

Next

/
Thumbnails
Contents