Központi Értesítő, 1896 (21. évfolyam, 2. félév)

1896-07-02 / 54. szám

- 951 -XXI. évfolyam. Budapest, 1896. julius 2-án. 54. szám. Megjelenik n f ft Előfizetések minden csütörtökön és vasérnap, I # || J H I TF I | || TT § ^T fél- Tagy negyedévre is elfogad-K ll/r Hill 11 rnlrXIIII kfa E« T W" IVULI Uli II LH I LUI I U Klffflzetési pénzek a.KÖZPONTl Előnzetesl ar . ^ ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez Sudapesten házhoz hordva egész KIADJA Vidékre postadíjjal egy; ,tt 10 frt. A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. 1-ső sz., földszint) intézendők I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni ezégek. Királyi törvényszék A bejegyzett ren delő végzés kelte a czég folyó- é alszám » A czég 8 szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök Ii as Jegyzet Budapesti törvényszék 1896. junius 19. 54996. sz. 73S8/2 1 Tomaschoff Li­pót | Főtelep Bndapest ( Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetik. (Lásd 1895. évf. 107. • számát.) » 1896. junius 19. 54993. sz. 60-24/4 özv. Salzer Jozsefné Főtelep Bndapest Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1892. évf. 90. számát.) • 1896. junius 19. 54992. sz. 6633 2 Liptai Lajos Főtelep Budapest Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Eásd 1894. évf. 22. számát.) » 1896. jun. 19. 54991. sz. 7615/1 Wertheim Mór Főtelep Budapest Wertbeim Mór, festék-olaj és zsiradék­áru kereskedő, budapesti lakos co -­tH •rH <N -1896. jun. 19. 52908. sz. 420/4 Adolf Freund Főtelep Budapest Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1877. évf. 33. számát.) *i 1896. jun. 19. 50157. sz. 7616/1 Klauber és Sin­ger Klauber & Sin­ger Főtelep Budapest Klauber Ignácz, nyomda iparüzlettulaj­donos, budapesti lakos oo ® Sí co lO Átvezettetett a ke­reskedelmi társas ezégek jegyzéké­nek XIV. kötet 11. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czég­jegyzék rovatai kö­zött.) » 1896. jun. 15. 53586. sz. 7613/1 Weisz Kálmánné előbb Spitzné Főtelep Budapest Weisz Kálmánné előbb özvegy Spitz Neumanné született Flamm Fánni, kez­tyü és sérvkötö készítési és eladási üzlettulajdonos, budapesti lakos co © <N <N <> 1896. jun. 15. 53586. sz. 7565/2 . Gyógyfüvek ezu­korka-áru, gyár Szabó Benő Főtelep Budapest Gyógyfüvek-czukorka-áru gyáros A ""•' ' , /J v. •> V \ ' \ '• / Czégbirtokos gyógy füezukoráru gyárosi minőségé­nek kitörlése mel­lett, gyógyfüvek ezukorka-áru gyá­rosi minősége s ennek folytán az eddigi czégszöveg megszűnése mellett az uj czégszöveg bejegyeztetett. (Lásd 1896. évf. 41. számát.) » 1896. junius 15. 52361. sz. 2779/3 Holzwardt Continental szál­lodája Főtelep Bndapest V; ' : 'V Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1889. évf. 15. számát.) » 1 r

Next

/
Thumbnails
Contents