Központi Értesítő, 1894 (19. évfolyam, 2. félév)

1894-07-01 / 52. szám

.1073 XIX. évfolyam. Budapest, 1894. julius l-én. Megjelenik minden csütörtökön és vasárnap, a szükség szerint más napokon is, változó terjedelemben, éven­ként mintegy 250 iv. Előfizetési ár : Budapesten házhoz hordva egész óvre 8 frt. Vidékre postadíjjal egy' <tt 10 frt. 52. szám. KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. Előfizetések fél- vagy negyedévre is elfogad­tatnak. Előfizetési pénzek a„KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez (Budapest, II. ker., Lánczhid-utca 1-ső sz., földszint) intézandők. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzett ren­delő végzés kelte, a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep es a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök rí -« « g Jegyzet Ar.-Marót hi tör vény szók 1894. május 25. 1863. sz. 514 2 Tandlich Fülöp Főtelep Körmöcz­bánya |A czég üzletköré­inek vegyes-keres­kedésre való kiter­jesztése bejegyez­tetik. (Lásd 1892. évf. 1 .">. számát.) Budapest k.ósv.törvsz. 1894. junius 22. 45001. sz. 6760/1 Weisz Lajos banküzlete Főtelep Budapest Weisz Lajos, termény- és gabona-bizo­mányi és bank-üzlettulajdonos, buda­pesti lakos B.-gyarmati törvényszék 1894. junius 20. 3812. sz. 264/4 Karlik János Főtelep B. Gyarma.t Az a körülmény, hogy a czégbirto­kos fűszer- és ve­gyeskereskedési üzletét megszün­tette, bejegyeztetett. (Lásd 1. 93. évi. 27. sxámá.) Brassói törvényszék 1894. junius 12. 3144. sz. 489/2 Johann Kloos j. Főtelep Feketehalom . S5 ío" <D Cl ó >o co Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1891. évf. 83. számát.) • 1894. junius 12. 3141. sz. 548/1 N. P. Goldmann Fotel jp Brassó tioldmann (Pintér) Netti, férfi, és női divatáru üzlettulajdonos, brassói lakos . S5 ío" <D Cl ó >o co Debreczeni törvényszók 1894. május 11. 70Ó9. sz. 251/2 Neumann Sá­muel Főtelep Hajdú­szoboszló * i . S5 ío" <D Cl ó >o co Ezen czég szövegé­nek „ifjú Neumann Sámuel" helyett „Neumann Sám'iel"­re történt átvál­toztatása bejegyez­tetett. (Lásd 1876. évf. 82. számát.) Deési törvényszók 1894. junius 16. 3933. és 3388. sz. 152/4 Fürst Sámuel Magy ar­iláp os . S5 ío" <D Cl ó >o co Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett . (Lásd 1881. évf. 37. számát.) » 1894. junius 16. 3933. és 3388. sz. 291 1 Márk Juda Magyar-Lapos Márk Juda, vegyeskereskedő, magyar­láposi lakos * Fürst Sámuel. 00 00 Ezen czég adás-vé­tel utján Fürst Sá­muelnek az ezen czégjegyzék 76-ik lapján bejegyezve volt czégéből kelet­kezett. (Lásd a fennebbi czégbejegyzós köz­zétételét.)

Next

/
Thumbnails
Contents