Központi Értesítő, 1892 (17. évfolyam, 1. félév)

1892-01-03 / 1. szám

5090 XVII. évfolyam. i SZSGEBI KEí^S&SCCl&íJt É3 F#i?KA!ÜWRA KÖM v V R A Budapest, 1892. január 3 án. ;--, , vl. KÖZPONTI Megjelenik iniiiden csütörtökön és vasárnap, a szükség szerint más napokon is változó terjedelemben, évenként mintegy 250 iv. Előfizetési ár: -VSTTF- -ÍÉ" KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI Viilc kro postadíjjal együtt 10 frt. H. KIR. MINISZTÉRIUM. ETSfiéetések fél- vagy negyedévre is elfogad­tatnak. Előfizetési pénzek a «KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ, szerkesztőségéhez (Budapest, II. ker., Lánczhid-utcza l-ső szám, földszint) intézendő!: I. Kivonai a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes a lap keltétől fogva.) a) Egyéni czéerek. ICii-nhn" 1A bejegyzést ren­(\iiaiyi del« végi«» kelte törvényszék a czée í'J"3-és | alszauia A ezég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A ezég birtokosa í Czégvezetők Is 1 Jegyzet Aradi törvényszék 1891. dec. 23. 11873. sz. 18/1 Illics M és Társa Főtelep Arad Szegfii Matild férjezett Iliics Miklósné, aradi lakos, posztó kereskedő, papi mise ruha készitő és férfi szabó Aradon Illics Miklós Athozatott a keres­kedelmi társas czé-1 gek jegyzékének I-ső gj kötete 365-ik lapjá­— ! ról. c (Lásd ugyanezen lap > társas czégjegyzék rovatai között.) Budapesti k. és v. trszék. 1891. dec. 18. 71084. sz. 5720/1 Mandel & Schőn­feld FOtelep Budapest Mandel Zsigmond, norinbergi-, diszmü- és rövidáru kereskedési iparüzlettulajdonos Budapesten Átvezeltetett a keres­kedelmi társas czé­*ek jegyzékének IX. kötet 146. lapjára. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegy­zék rovatai között.) Beregszászi törvényszék 1891. dec. 18.] 16251/891. sz. Rosenfeld Áron 639/1 Tisza UJlak Rosenfeld Áron, tiszaujlaki lakos, eczet­gyáros OS OO Gyulai törvényszék 1891. decz.16. 11148. sz. 613/1 Zeisler Lipót Főtelep Gyoma Zeisler Lipót, épület- és lüzifa kereskedő, gyomai lakos Cl Kaposvári törvényszék-1891. dec. 15. 11212. sz. p. 1891. 208/1 Szíjártó Ferencz Főtelep Szigetvár Szíjártó Ferenez, szigetvári lakos, vegyes­kereskedő Ol CM eo Szabadkai törvényszék 1890. dec. 3. 26039/891. sz. 194/1 Hubai Dávid Főtelep Kishegyes Hubai Sándor, kishegyesi lakos, vegyes­kereskedő s Cl Cl n 1891. jun. 7. 11138/891. sz. 195/1 Weisz Bernát Főtelep Ada Weisz Bernát, adai lakos, gabonakeres­kedő ÍÍ 1891. dec. 10. 26531/91. sz. 196/1 Halmi Mózes Főtelep Szabadba Halmi Mózes, jelzálogost (nsög/T^veti tő, j) 1891. dec. 10. 26541/91. sz. 197/1 Spitzer Ignáez Főtelep Béreg Spitzer Ignáez,/(%y(ífekeresked^ Bft\g­gb«o :::? § Vi c - v-f .•» / » 1891. dec. 10. 26547/891. sz. 198/1 Breuer Gusztáv Főtelep Szabadka Breuer Guszta^\* és liszt bizonKTO^erepli^dő/ » 1891. dec. 12. 26804/891. sz. 199/1 Stern Adolf Adolí Stern Főtelep Szabadka Stern Adolf, varrógépgyár elárusilási üz­let tulajdonosa, Szabadkán Sz .-fehérvári törvényszék 1891. dec. 21. 11392. sz. p. 1891. 136/1 Első Székesfehér­vári jegecz ezu­kor és ezukorka gyár Heinitz Lipót Erste Stuhl­weissenburger Candis u. Can­ditten Fabrik Leopold Heinitz Főtelep Székesfehér­vár Heinitz Lipót, sz.-fehérvári lakos, keres­kedő 1 CO o

Next

/
Thumbnails
Contents