Központi Értesítő, 1891 (16. évfolyam, 1. félév)

JSBEÖE» KEi^-iv^-i^ é3 iF*RKAMftRA I kömYVTÁRA l / .-rlftt«* ' TARTALOMJEGYZÉK A „KERESKEDELMI KÖZLEMÉNYEK" 1891-lki évfolyamához. Hivatalos Közlemények. Kirendeltségek szervezése. Bukarest, 27., 29., 36., 37., 39. — Fiume, megnyitása és ügyköre. 9. — Görögország, 25. — Málta, 37. — Szalonik, 24. — Szarajevó (uj szabályzat), 34. Személyzeti iigyek. Aronsohn Henrik, 29. Brecher Albert, 47. — Déchy József, 24., 45. — Déry Károly, 42. — Eck J. Antal, 38. — Fuchs Vilmos, 31. - Fürst Ödön, 26, 29. — Genovitz Alexis, 29. — Gorovy Miksa, 7. — Dr. Heltai Ferencz, 25. — Konrád Gyu'a, 25. — Dr. Kovács Gyula, 25, 38, 39. — Kovács Károly, 47. — Nyáry Emil, 7. — Spitz Gyula. 38. — Spitzer Gusztáv, 39, — Sleiner Soma, 42. — Va«váry László, 39. — Weisz Soma, 42. Szám, Egyél» hivatalos közlések Programm a „Kereskedelmi Köziemé- , nyek''-hez — — — — — — — — — — — A Tudakozó Iroda ügyköre, (állandó rovat) — — — — Hírlapok és folyóiratok az olvasó szobában — — — — -— Czimtár, árjegyzékgyüjtemény — — — — — — Kelet-Ázsiában kelendő czikkek mintatára a Muzeumban — — Az „Ungarisches Handelsmuzeum'' illletéktelen czime — — A Kereskedelmi Muzeum belépése a check- és Clearing forga­lomba — — — — — — — — — Körlevél a komáromi, temesvári és zágrábi kiállításokban részt vett iparosokhoz — — — — — — — Keleti országokban kelendő czikkek mintatárai a Muzeumban (állandó rovat) — — — — — — -- — — — — A Muzeumba belépett uj tagok — — — — — — 40, 47 Jelentés a külföldi tudakozó irodákról, mellékelt füzet — — 41 A Kereskedelmi Muzeum 14 keleti kirendeltsége — — — 47 Czikkek és üzleti tudósítások. I. Különféle szerzőktől. Országok szerint csoportosítva. Magyarországról, Ausztria-Magyarországról. Szakczikkek : Gazdasági viszonyok a Királyhágón tul, a kolozsvári kereskedelmi kamara jelentéséből — — — — — — — — 17. 18 A brassói kamarai kerületből, a brassói kereskedelmi kamara jelentéséből — — — — — — — — — — _ 25 A keleti kereskedelmi tanfolyam szervezeti szabályzatának szövege — — — — — — — — — — — — 26 Keleti kivitelünk akadályai (tőkehiány, kenderünk hibái) ; egy brassói iparostól — - - — — — — — — — 27 Szám A kikésziíési eljárásról. T. S. — — — — — — — — 32 Uj kiviteli termény (tengeri, zöld állapotban). T. S. —• — — Közönséges faáruk mint házi ipari-czikkek — — — — — 32 32 Mari kel' - 38 — - 38 38 35 46 Algir; a bécsi osztrák-magyar „Exportverein'' képviselőjé­től : Magyar termények Algírban — — — — — — 34 Magyar czikkek Algírban — — — — — — — — — 45 Algir behozatali czikkei — — — — — — — — — 46 Bulgária: Bömches Frigyestől. Gazdasági jelentés Bulgáriából 6 Hollandia: Kviatkovszky cs. és k. konzultól: Magyar termények [czikkek Hollandiában — — — — — — — 4 k. konzulátustól: Málta szigete és a magyar i 11 'ariSari követünk beküldi a Marokkóban kelendő czik­füatí-rát; a mintatár leírása — — — — — Jíyiigat-Ijidjá :*tyihe Balph jelentése: Magyar kivitel Nyugat­* Indiába tíntézkedések a rendes közlekedés érdekében) — Szerbia : Gazdasági jelentés Szerbiából. Gyorgyevics Vladan köz­gazdasági programmja. Weisz Berthold monográfiája. A ra­dikális párt közgazdasági programmja. — — — — — Szerbiai intézkedések az árubehozatal ellen (a falusi kereske­dőkről szóló törvény és a szerb ipartörvény protectionista irányzata). — — — — — — — — — — 5, Törökország: A konstantinápolyi osztrák-magyar kereskedelmi kamara jelentése a< 1890. év két utolsó negyedéről. (Piacz helyzete ; — rakparti és közraktári vállalatok ; — vasutak ; — kikötői forgalom ; — üzleti jelentés különféle czikkekről.) 15, 16 II. A Kereskedelmi Muzeum kirendeltségeitől. Bosznia és Herczegovina : Üzleti jelentés az I. üzleti évről (239 nap): Szarajevó város fejlődése. Hitel-és versenyviszonyok ; keresk. szokások — — — — — — — 2 Gazdasági tudósítás Szarajevóból: I. Versenyviszonyok ; a ben­szülött kereskedők jelleme; szédelgés; késedelmes szállítás; építkezés ; a kormányszék építészeti osztálya ; a szarajevói piacz — — — — — — — — — — — — 41 11. (Mostar; Metkovics ; Bicska; D. Tuzla ; Bjelina ; Zvornik ; Banjaluka; Travnik ; Plevlje.) (A bosnyák ipar ; közlekedési viszonyok ; mezőgazdaság ; erdészet; állattenyésztés ; bányá­szat ; hitelviszonyok; jogiviszonyok) — — — — — 42 7. 8

Next

/
Thumbnails
Contents