Rendeletek az osztrák szabadalmi törvényhez (1898)

Ausztria. Külön melléklete az 52. sz. Szabadalmi Közlönynek

A birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok törvénytárának (Reichsgesetz- blatt) 1898. évi szeptember hó 20-án kelt száma, az 1897. évi január hó 11-én kelt szabadalmi tövény végrehajtása tárgyában kiadott következő rendeleteket közli : A találmányok oltalmáról szóló, 1897. évi január hó 11-én kelt, a R.-G.-Bl. 30. számá­ban közzétett törvény (szabadalmi törvényj életbe­léptetése tárgyában a kereskedelemügyi és az igazságügyi minisztérium által 1898. szeptember 15-én kiadott Rendelet. A találmányok oltalmáról szóló, 1897. évi január hó 11-én kelt és a R.-G.-Bl. 30. szá­mában közzétett törvény (szabadalmi tör­vény) 123. §-a alapján elrendeltetik: A találmányi szabadalmakról szóló 1897. évi január hó 11-én kelt s a R.-G.-Bl. 30. számában közzétett törvény (szabadalmi tör­vény) 1899. évi január hó 1-én lép életbe. Baernreither s. k. Ruber s. k. Rendelet, kiadta a cs. kir. osztrák kereskedelemügyi minisz­térium 1898. évi szepttmber hó 15-én a szaba­dalmi hivatal szervezete tárgyában. I. A szabadalmi hivatal szervezete. A szabadalmi hivatal ügyosztályai. 1. §. A szabadalmi hivatal áll bejelentési osztályokból, fÖlfolyamodási osztályokból s egy megsemmisítési osztályból. Bejelentési ügyosztályok. 2. §. A szabadalmi hivatalban öt bejelen­tési osztály állíttatik fel, a melyek a követ­kező jelzést viselik : I. számú bejelentési osztály. II. « « « III. « « « IV. « « « V. « « « A bejelentési osztályok mindegyike ki­terjed bizonyos meghatározott szakára a technikának, a melynek ágai az I. számú mellékletben föltüntetett 89 találmányi osz­tályba (Patentklassen) vannak beosztva. Mindenik bejelentési osztály a hozzá uta­sított találmányi osztályokon belül (1. II. melléklet) önállóan tárgyal és határoz az illető szabadalombejelentések és fölszólalások, valamint az elnök által hozzája utalt egyébb soronkívüli ügyek tekintetében is Az elnöknek főn van tartva a találmányi osztályok alosztályainak megállapítása és azok megváltoztatása, valamint a találmá­nyi osztályoknak és az ügyeknek a beje­lentési osztályokhoz való utasításának a meg­változtatása. A bejelentési osztályok ügyköre. 3. §. A bejelentési osztályok ügyköre ki­terjed a következők önálló elintézésére : 1. szabadalmi bejelentésekre, a melyek az illető bejelentési osztályokhoz utasított talál­mányi osztályokba esnek ; 2. az 1. alatti szabadalmi bejelentések ellen beadott felszólalásokra ; 3. pörföljegyzésekre és a szabadalmi laj­stromba való bejegyzésre irányuló beadvá­nyokra, a mennyiben ezek az illető bejelen­tési osztály találmányi osztályainak kere­tébe tartozó szabadalmak perenkívüli ügyeire vonatkoznak ; 4. előterjesztések, melyek az előadónak a bejelentési osztály valamely határozatát elő­készítő intézkedése ellen irányulnak. A bejelentési osztályok tagjai ezenkívül arra is hivatvák, hogy úgy a fÖlfolyamo­dási osztályokban, valamint a megsemmisí­AUSZTRIA. Külön melléklete az 52. sz. Szabadalmi Közlönynek.

Next

/
Thumbnails
Contents