Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1945-1946

1945. szeptember 1. I. rendkívüli ülés

A J e g y z, 6 k ö n y v kész" It Szegeden, a szegedi Tudományegyetem Tanácsának 1945. évi szep­tember hó 1-én /szombaton/ déli 1/2 1 órakor tartott 1 .rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Elnök: Dr. Fürjesz nela e.i.rektor, Dr. Riesz Frigyes e.i.prorektor, Dr. Ditrői Gábor az Orvostudományi kar, Dr. Bar tu ez Lajos a matematikai és természettudományi kar e.i.dekánjí Dr. Jancsó Liklós az Orvostudományi kar, Dr. Greguss iái a La téma ti kai és természettudományi kar e.i. pr üdé­kén ja i , Dr. Halasy-Nagy József a Bölcsészét-, nyelv- és történettudományi Kar, Dr. Schneller Károly a Jog-' ás államtudományi kar dékánhe ly ette sei, Dr. Bognár Cecil a Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi Kar pro­ci é kánhe ly e t tes e. Igazoltan távol: Dr. Tóth László a Bölcsészet-, nyelv- es történettudományi wr e.i. dékánja, r. Hermann I.Egyed a Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi a.ar e. i.prodékánja. Jegyzőkönyvet vezeti: Dr. I.Iiklós Károly egyetemi titkár, tanács jegyző. Elnök az 1945-46.tanév I.rendkí­vüli tanácsülését megnyitja és a meg­jelent tanácstagokat 9 vözli. 1. 23/1945-46 .e tsz . nektor beje­lenti, hogy az előadások már• szeptem­ber hó 4-én megkezdődnek, ez ért fog­lalkoznia kell a Tanácsnak az ünnepé­lyes tanévmegnyitó közgyűlés kercésé­1

Next

/
Thumbnails
Contents