Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1930-1931

1930. szeptember 3. I. rendes ülés

498/1.-1930/31. etsz. Jegyzőkönyv. Felvétetett a m.kir.Ferencz JÓzsef-Tudományegyetem Tanácsának 1930.évi szeptember hó 3-án tartott I.rendes üléséről. Jelen voltaki Dr. Kováts Ferenc e.i.Rector-Elnök. Dr, Győrffy István e.i.Prorector. Dr. Kiss Albert Dr. Kogutowicz Károly Dr. Ditrói Gábor prodékán Dr. Huszti József Dr. Ereky István Dr. Fröhlich Pál prodékán-h. dékánok. Jegyzett: Dr. Pettykó János egyetemi főtanácsos. Dr. Jankovich László és Dr. Géléi József prodékánok távolmaradásukat kimentették Az elnöklő Rector Magnificus mele­gen üdvözölvén a megjelenteket a tanév I,ren­des ülését megnyitja,s ebből az alkalomból ké­ri a Tanács minden egyes tagját, hogy őt rec­tori működésében támogassák. Hangsúlyozza,hogy mindenkor arra fog törekedni, hogy a tudomány­karokkal a legnagyobb egyetértésben kormányoz­za az egyetemet. Legfontosabb programújának az eddig még végleges hajlékot nem nyert egyetemi intézmények felépitésót fogja tekinteni. Napirend előtt mély megilletődéssel emlékezik meg arról a szomorú csapásról, amely az egyetemet legelsősorban Dr. Janesó Miklós egyetemi ny.r.tanárnak, a belgyógyászati kli­nika igazgatójának, továbbá Dr. Rigler Gusztáv kir.Pázmány Péter-Tudományegye térni ny.r.tanár-

Next

/
Thumbnails
Contents