Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1927-1928

1927. szeptember 14. II. rendkívüli ülés

75 - 1927/28. etsz. 1 J e g y z ő könyv . Felvétetett a Ferencz József m.kir.Tudományegyetem Tanácsának 1927. évi szeptember hó 14-én tartott II.rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Dr.Menyhárth Gáspár proreetor helyettes elnök. Dr.Szabó József Dr.Kolosváry Bálint Dr.Horger Antal ' prodekan. Br.Szentpétery Zsigmond dékánok. Jegyzett: Dr.Pettykó János min.s.titkár. 70 - 1927/28.etsz. Elnök megnyitván az ülést jelenti, hogy a rendkívüli ülés összehívásá­ra az adott okot,hogy Dr.Iványi Bé­la debreczeni m.kir.Tisza István tudományegyetemi ny. r. tanár,altit a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur Únagyméltóságö, előterjesztésére a Kormányzó Ur 0 Főméltósága Buda­'* m pesten 1927.évi februáfc hó 8-án kelt magas elhatározásával a megüresedett magyar alkotmány és jogtörténeti tan­székre egyetemi nyilvános rendes fca­% nárrá kinevezni méltóztatott,megjelent, hogy a hivatali esküt letegye.­Az egyetem Tanácsa elhatároz­za,hogy Dr.Iványi Bélától a hiva- “ / tali esküt beye-szi.­Dr.Iványi Béla ny.r.tanár a hiva­tali esküt a felolvasott minta szerint letevén,az elnök a Tanács nevében me—

Next

/
Thumbnails
Contents