Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1926-1927

1926. június 15. X. rendes ülés

JEGYZŐKÖNYV, a m. kir. Ferenoz-József Tudományegyetem Mathematlkai-és természet­tudományi Karának folyó évi junius hó 15.-én tartott, 1926/27 tanévi X.-ik rendes üléséről.­Jelen vannak Dr. Széki Tibor ny. r, tanár, e. i. Dékán elnöklete alatt: Dr. Riesz Frigyes, Dr. Győrffy István, Dr. Pfeiffer Péter, Dr. Haar Alfréd, Dr. Ortvay Rudolf, Dr. Géléi József- * * » Dr. Fröhlich Pál, Dr. Kiss Árpád ny. r. tanárok,- Dr. Farkas Béla és Dr. Kerékjártó Béla ny. rk. tanárok.­Szabadságon van: Dr. Szentpétery Zsigmond ny.r. tanár•­Jegyző: Dr. Kerékjártó Béla ny, rk. tanár.­Elnöklő Dékán az ülést megnyitja s kegyeletes szavakkal em­lékezik meg Dr. Richter Aladárnak a Kar volt ny. r. tanárának elhunytár61,­Elnöklő Dékán bemu­tatja a múlt rendes kari i&ífes óta ér­kezett következő miniszteri rendele­teket: 624/926-27 mttk. sz. 17811/927 VKK sz. rendelet Dr. Szentpétery Zsigmond ny. r. tanár tanulmányi segély ké­résére a már kiutalt 480 pengőn ki- vül a jövő költségvetési évben még 320 pengőt engedélyez.­Tudomásul szolgál. : i * 633/926-27 mttk. sz. 8934/1927 VKK sz. rendelet pályázati hirdetményt küld külföldi ösztöndíjra.­Tudomásul szolgál. 634/926-27 mttk. sz. 30575/927 VKlí. sz, rendelet Hajdú Ferencz gépfelügye- . lő illetményei és lakáspénz kiutalása tárgyában.­Tudomásul szolgál.­636/926-27 mttk. sz. 35825/927 VKM sz. rendelet elhalálozott tisztviselők halotti anyaitönyvi kivonata a jö­vőben mindenkor felterjesztendő - tárgyában•­Tudomásul szolgál.-

Next

/
Thumbnails
Contents