Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1914-1915

1914. szeptember 24. I. rendkívüli ülése

félévről elmarad.Mindamellett félé­vük beszámítására az Egyetem a tan­ügyi kormánnyal egyetértve minden törvényes módot biztosit,pl.a másaik félévben az elsőnek tananyagára ki­terjedő colloquiumokkal,ismétlő vagy összevont előadások,laboratóriumi és seminariumi gyakorlatok tartásá­val -ponthoz. A Kar egyhangúlag hozzájárul azzal a kiegészítéssel,hogy a félév köz­ben visszatérő ifjak a félév végéig beiratkozhassanak rectori engedély- lyel. „2. Azok,akik hadiszolgálatu­kat egyetemi tanulmányaik megkezdé­se előtt teljesitik,az egyetemi hall­gatók közé való beiktatásukat/:fel­vételüket: /kérhetik,hogy a középis-5­kolákban szerzett ösztöndijaikat a / háborít idején is megtarthassák,vagy új ösztöndíjért folyamodhassanak; azonban - az önkéntesekie nézve fenn­álló szabályzat értelmében- az egyes tanároknál be nem iratkozhatnak s tanidejűk beszámitását majdan csak a 4.pont értelmében kérhetik^onthoz a Kar hozzájárul egyhangúlag az­zal, hogy a hallgatók a beiktatást a háború befejezéséig kérhessék. „3. Az uj önkéntesek és az akadé­miai önkéntesek altiszti iskoláiba jelentkezők besoroztatásük után az l.pont kedvezésében részesülnek.Már mostan is beiktathatok;be nem soroz-

Next

/
Thumbnails
Contents