Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1911-1912

1911. szeptember 18. I. rendkívüliülés

Jegyzőkönyv. A kolozsvár m.kir.Tudományegyetem mathematikai és természettudományi Karának 1911.szeptember hó 18-án tartott,1911/12.tanévi I-ső/első/ rendkívüli üléséről; Jelenvannak: Dr Apathy István ny.r.tanár e.i.dókán elnöklete alatt; Dr Vályi Gyula,Dr Farkas Gyula,Dr Szádeczky Gyula,Dr Klug Lipót,Dr TangL Karoly ny.r.tanárok;Dr Pfeiffer Péter,Dr Ruzitska Béla ny. r. k. tanárok. Tavolvan. Dr Fabinyi Rudolf és Dr Richter Aladár ny. r. tanárok/sza­badságon/ 1. Elnöklő dékán az ülést megnyitván, fölolvássa a 110434.számú leiratot, a melyben a nm.Miniszter Ur Dr.Fe­jér Lipót nyir.k. tanárnak a buda­pesti tud. egye temén. ny.r. tanárrá való kineveztetését tudatja és fel­hívja a Kart,hogy úgy a Fejér tan­széke, mint Fejér tanar mint helyet­tes által ellátott felsőbb mathema- tikai tanszék betöltése,illetőleg újabb helyettes által való ellátá­sa iránt sürgős fölterjesztést te­gyen. Eme miniszteri leirat tárgyának sürgősségére való tekintettel hiv- ta egybe dékán ezt a rendkívüli p- lést,a minek folytán fölkéri a Kar tagjait e tárgyra vonatkozó javas­lataik— megtételére. Dr Farkas Gyula ny.r. tanar java­sol ja,hogy a Kar egy bizottságot küldjön ki,a mely az üresedésbe

Next

/
Thumbnails
Contents