Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1910-1911

1910. október 7. I. rendkívüliülése

1 J egyző könyv A kolozsvári m.kir.Tudományegyetem mathematikai és természettudomány. Karának 1910 szeptember hó 21-én tártott,1910/11.tanévi I-ső rendkívüli üléséről. Jelen vannak Dr Fabinyi Rudolf ny.r.tanár,e.i.dék^n elnöklete alatt: Dr Valyi Gyula,Dr Farkas Gyula ,Dr Szádeczky Gyula,Dr Klug Lipot,Dr Tángl Károly ny.r.tanárok:Dr Pfeiffer Péter ny.r.k.tanár és Dr Fejér Lipot ad­junctus magántanár. ' fc- ■ • ( S:fbadsó.goii van:Dr Apáthy Isván/ny.r. tanár: If^olmarádását kimentette Dr Richter Aladár ny.r.tanárjDr Ruzitska Béla ny.r.k.tanár. •1. Elnöklő dékán az ülést megnyitván, felkéri Dr Farkas Gyula ny.r.tanárt eme rendkívüli ülés főtárgyát képe­ző előterjesztése megtételére. Dr Farkas Gyula nj. i. tanár je­lenti,hogy Dr Schlesinger Lajos ny. r.tanár szaktárgyából egy tanévre ■teterjedő előadások tartására a frnakfurti „Akademie für Social- und Handelswissenschafíen -hoz meg­hívást kapott,a minek folytán Schle­singer tanár a nm.Miniszter Urhóz in­tézett kérvényt terjeszt a kar elé, a melyben f.é.77416 számú miniszteri rendelettel részére engedélyezett 4 havi szabadságidőt további. 5 hónap­ra kiterjeszteni kéri. Előadó erre előterjeszti Schle­singer tanár kérvényére vonatkozó véleményés jelentését s az abban fel-

Next

/
Thumbnails
Contents