Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar ülései, 1953-1954

1953. 09. 25. 1. rendes kari ülés

8553-2/20-1953.ok.sz. t Jegyzőkönyv. Készült a Szegedi Tudományegyetem Allam-és Jogtudományi Karának 1953. szeptember £ló 25-én d.u. 4 orakor megtartott I.rendes kari tanácsülés_érő 1. Jelen vannak: Búza László dékán, elnök? Bónis György, Bolya Lajos. Halász Aladár, Horváth Bobért, -artonyi János, Perbiró József, Pólay Slemér tanszékvez tők, Piskolti Sándor a párt alap szervezet tikára, Berecz Árpád alezredes a kjatonai tanszék képviselője, Horváth 2sikó László a szakszervezeti i '■ bizottság elnöke, Módlics Mária és Simonyi Sándor a DISz. szervezet képviselői;. Csohány László 1.0.vezető, Bérezi Imre kari előadó. A jegyzőkönyvet vezeti: Bérezi Imre, kari előadó. Elnök üdvözli a megjelenteket, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bónis Györgyöt és Pe biró Józsefet. .Bejelenti, hogy Schneller Károly, Schultheisz mii, Kováos István beteg­sége miatt s Antalffy György másirányu el oglaltsága miatt a mai tanács­ülésen nem jelenhetett meg. 1. Jeléntés a beiratkozásokról és az I.félévi munka megindításáról, ülőadó: Csohány László T,G.vezető. Tekintve, hogy az el admány közkézen fogog, az felolvasottnak tekinte­tik ás a jegyzőkönyvhöz csatoltatik. Csohány László-, e jelentéshez kiegészítésül hozzáfűzi, az előadmány bea- <3ása óta 3 IV.éves hallgató iratkozott be, így a beiratkozott hallgatok létszámalakulása a következő: összesen 265 hallgató van, ebből 207 fér­fi, 58 nő hallgató. -IV.év jogi szak 39, államigazgatási szak 22 hall­gató. A pótlólag beiratkozottak a tavalyi tanévben is Szegeden voltak hallgatók. Perbiró József kérdéseket intéz a T.Q.vezetőhöz: 1. mivel a beszámoló nem "szol á városban magánszállásokon elhelyezkedett hallgatókról, kér­dezi, van-e a T.C-nak tudomása arról, hogy hányán s milyen nelyeken he­lyezkedtek el a hallgatók? 2. A jelentés említi, hogy a szakérettségis hallgatók zavartalan étkezését nagyban elősegítette az, hogy mindjárt az első hetekben kiosztottuk részükre a tanszersegélyt; mi történt a szakérettségisek ösztönéijával, hogy a tanszersegélyt kellett étkezési fedezetül felhásználnipkx 3. A zárthelyi dolgozatnak, a viliámdolgozat- nak a tanszékek által való beütemezése ufey történtke, hogy érrel a Hall­gatók tudomást ne szerezhessenek, s igy sikerült-e biztosítani ezek vil- lámdolgozat jellegét? Tudomása szerint a vonatkozó körözvénj-eket a por­tán bárki ó-tnézhette. Csohány László válaszolva a feltett kérdésekre elmondja, 1. pillanat­nyilag a vidéki, nem diákotthonban lakó hallgatókról kimutatás nem all rendelkezésre,, ennek felmérése folyamatban van,, mert szükséges, hogy ezek a hallgprók iS olyan ellenőrzés alá kerüljenek, mint a opakoto- honban lakók. A T.G. a jövő hétre elkészíti ezt a kimutatást s ennek alapján a DISz. ér a szakszervezet segítségével az ellenőrzést megvaló­síthatjuk. , , . 2. A szakérettségis hallgatók esetében elírásról van szó, nemcsak a tanszersegélyt, hanem az ösztöi cijat is időben megkapták.

Next

/
Thumbnails
Contents