Szegedi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1947-1948

1947. 09. 11. 1. rendkívüli kari ülés

18/1947-4-8. jk J egyzőkönyv a Szegedi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának 1947. évi szep­tember hó 11-én /csütörtökön/ d.u.5 órakor a Kar üléstermében megtartott I. rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Dr. Martonyi János e.i. dékán, elnök, Dr, Schneller Károly, Dr. Székely István, Dr. Boér Elek, Dr. Bibó István és Dr. Szabó József ny.r.tanárok. Igazoltan távol: Dr. Balás P. Elemér ny.r.tanár. Jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Szabó József ny.r.tanár. Elnök üdvözli a megjelenteket és az Ülést a következő szavakkal nyitja meg: "Dékáni tisztségemben való meg­erősítésem és a dékáni teendők átvé­tele után tartott I. kari ülésünkön kedves kötelességemnek tartom, hogy ismételten megköszönjem* a Kar tagja­inak azt a kitüntető és egyhangú bi­zalmukat, amellyel engem az 1947-48. tanévre a dékáni méltóságba emeltek. Azokat az alapeszméket, amelyek mun­kásságomban vezetni fognak, mindjárt megválasztásom elfogadásakor volt már szerencsém tisztelt Kartársaim előtt röviden vázolni. Az ezekre va­ló utalás mellett most ismételten kérni szeretném a Kar tagjainak jó- akaratu támogatását, de ugyanakkor serkentő és ellenőrző kritikáját is. Mindkettőre nagy szükségem lesz, kü­lönösen működésem elején, mert tisz­tában vagyok azzal, hogy én is esen­dő ember vagyok, akinek még fokoznia kell tárgyismeretét, aki szintén kö­vethet el hibákat és akinek a munka­9 birása a Kartársaim által olyan meg­1.

Next

/
Thumbnails
Contents