Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1934-1935

1934. szeptember 5. I. rendkívüli ülése

1 Jegyzőkönyv a jog- és államtudományi Karnak 1934.évi szeptember hó 5-én tartott I« rendkívüli üléséről. Jelen vannak : dr.Iványi Béla egyetemi ny.r.tanár, e.i.dékán el­nöklete alatt : dr.Polner üdcto, dr.Kiss Albert, dr.Buza László, dr.Tury Sándor Kornél és dr.Horváth Barna ny.r.tanár urak.utóbbi úgyis, mint jegyző- könyvvezető . Igazoltan távol: dr.Menyhárth Gáspár, dr.Ereky István, dr.Heller Erik, dr.Csekey István és dr.vitéz Surányi-Unger Tivadar ny.r.tanár urak. Elnök üdvözölvén a megje­lenteket és az ülést megnyitja. I. Elnöklő dékán előterjesz­ti a felvételi bizottság javaslatát: Kar a javaslatot elfogadja s I.rendes hallgatókul felveszi: Albert Béla, Agonás Pál,Antal Sándor, Bodor József, Bóka Nándor,Baksay Jenő, Bálint Mihály, Bodor Mátyás, Benkő La­jos, Barkóczay István, Bánhegyi József, Bogár Imre, Biró Ferenc, Bajnok László, Buzáth La jós, Böszörményi Gyula, Benyák Károly,Bucsi János,Budur Károly»Barabás Miklós,Bauer István, Bánlaki Aurél, Cziganek Béla, C ziganek Béla, Czibula Artur,Czimmer Miklós, Csla Sándor, Csillag Ferenc, Csizmár Károly,Czeloth Béla, Csikós Jenő, Cserta Ferenc,Dohos István, Dobó László,Diósi Imre,Dudás Vilmos, Daffanek Ernő, Dósa Péter, Érsek György, Elekes Sándor, Finta Imre, Fa rkas István, Feszler Lajos, Frenczel CSUNUiC JJ Jiltüíi UEVÉLTÁIl

Next

/
Thumbnails
Contents