Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1927-1928

1927. szeptember 20. I. rendes ülése

1 Jegyzőkönyv a jog- és államtudományi Kar 1927.évi szeptember 20-ón tartott I.rendes üléséről. Jelen voltak : Dr.Menyhárth Gáspár e.i.dékán elnöklete alatt Dr. Kolosváry Bálint e.i.prodékán, Dr.Tóth Károly, Dr.Polner Ödön, Dr.Kováts Perencz, Dr.Kiss Albert, Dr.Ereky István, Dr.Szandtner Pál, Dr.Moór Gyula, Dr.Buza László, Dr.Heller Erik ny.r.tanárok és Dr.Tury Sándor Kornél ny.rk. tanár,úgyis,mint jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távoijDr.Kosutány Elnök üdvözli a megjelente­ket; s ezúttal is köszönetét mond a Karnak azért a bizalomért amelyben a Kar dékánná választása alkalmából részesítette; s kéri,hogy az e biza­lomban megnyilvánult támogatásban Öt a Kar továbbra is részesítse. Ezután I.Elnök Ismerteti a követke­ző miniszteri leiratokat : 1. 804-1926/27 j.k.sz. A m.kir.vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur 41.530/1927 sz.rendele­tével Dr.Kolosváry Bálint dékánnak szabadságot engedélyez és helyette­sítésére nézve tett javaslatot el­fogadja. 2. 805-1926/27 j.k.sz. A m.kir.vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur 37.324-1927.sz.leiratá­val közli, hogy a pénzügyminiszter ur nem járulhat hozzá az államszámvi- teltani éllamvizsgálati bizottság megszervezéséhez. Ignácz és Dr.Iványi Bála ny.r.tanárok. Tudomásul szolgál. Tudomásul szolgál.

Next

/
Thumbnails
Contents