Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1926-1927

1926. szeptember 23. I. rendes ülése

1 Jegyzőkönyv az 1926. évi szeptember 25.napján tartott I. rendes kari üléséről. Jelenlevők : Dr.Kolosváry Bálint e.i.dékán elnöklete alatt : Dr. Polner Ödön prodékán, Dr.Kosutány Ignácz, Dr.Menyhárth Gáspár, Dr.Tóth Ká­roly, Dr.Kováts Perencz, Dr.Kiss Albert, Dr.Ereky István, Dr.Szandtner Pál, Dr.Moór Gyula, Dr.Buza László, Dr.Heller Erik ny.r.tanárok és Dr.Tury Sándor Kornél ny.rk.tanár úgyis, mint jegyzőkönyvvezető. I.Elnök az ülést megnyitván, üdvözli az uj tanév elején a tanári Kar tagjait s Isten áldását kéri a jog- és államtudományi Kar ez évi mű­ködésére . II. Ezután elnök ismerteti a következő miniszteri leiratokat : 1./ 37-1926/27 j.k.sz. Am. klr. vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur 61.695/1926 sz.leiratá­val értésit,hogy a Kormányzó Ur 9 Főmóltósága Dr.Tury Sándor Kornél min.osztálytanác80si címmel és jel­leggel felruházott igazságügyi mi­nisztériumi miniszteri titkár,egye­temi magántanárt a kereskedelmi és váltójogi tanszékre nyilvános rend­kívüli tanárrá kinevezni méltóztatott. Elnök üdvözli a Kinevezettet, mint a Kar legifjabb tagját. Hangsú­lyozza, mennyire fontos az egyetem életében a tanári karnak uj taggal kiegészítése, mert az ifjúság, a jö­vő nemzedék nevelésének és nemzeti, hazafias szellemben képzésének nagy munkájában válik ezzel részes a ki-

Next

/
Thumbnails
Contents