Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1924-1925

1924. szeptember 17. I. rendes ülése

karnak tagjait osazeKaposolja. Aoban a reményben, hogy ez az érzés tovább­ra is változatlan marad, ismételtén szívásén üdvözölve a Kar tagjait az ei so Kari ülést megnyitja. 12* mnöK bemutatja a Kővetkező miniszteri leiratokat : í. 773-1923/24- j.k.sz. A m. Kir. vallás- és közoKtatáaügy1 Miniszter 60. f/4-1924 sz. rendeleté a létszámapasztas során felesleges­sé váló butoroK tárgyában. Tudomásul szolgál s e.i. Reuter nugm f 1 cus úr í'eiKéretiK, szíveskedjek le­gesemet tenni a vallás- és közoktatás ügyi m. mir. miniszter urnái az iránt nogy a feleslegessé való bútoromba! egyetemünk, a müionuaen ^z ügy etérni Diámasztal la részeuittesaék. 2. 770-1923/24 j.k.sz. A m. kir. vallás- es Közoktatásügyl miniszter 58.403/1924 sz. rendeleté­vel az 1924/23 tanévre megválasztott rectort es dékánomat tisztsegi Kben megerősíti. ' Tudomásul szol ár. 3. 709-1923/24 j.K.SZ. A ín. kir. vallás- és Közoktatásügy i Iniszter /039-1923 ein.sz.leirata TÍ a „fíevae ae Geneve című folyóirat megrendelésének ajánlása iránt. iauomaöai szolgai. 4. /04-192^/24 j.K.sz. A m. kir. vallás- és kozoktataaügy i miniszter 4ö*854/1924 sz.rendeiete az

Next

/
Thumbnails
Contents