Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Kar - ülések, 1957-1960

1958. március 28., I. rendes ülés

610/1957-58,O.E.sz J egyzőkönyv Készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kar 1958 évi március hó 28-án, megtartott I, rendes üléséről. Jelen vannak: Dr. Dirner Zoltán elnöklő dékán Dr, Dávid Lajos egyetemi tanár Dr, Kőszegi Dénes egyetemi tanár Dr, Novák István egyetemi tanár Dr, Biró Andrásné a Szervetlen és analitikai ké­miai Intézet képviseletében. Dr, örsváry Lajos Tanulmányi Osztály Vezető MSZMP kiküldött Jegyzőkönyvet vezeti: Buftya Lászlóné gyógysz. tan, előadó Távolmaradásukat kimentették: Dr, Budó Ágoston egyet, tanár Dr, Greguss Pál egyet, tanár Elnöklő dékán üdvözli a megjelenteket és megnyitja a Gyógyszerész Kar első rendes ülését, 1. Dékán ismerteti az 195/* évi 6#, sz, törvényerejű rendeletet a Szegéi Orvostudományi Egyetem szervezetének szabályzásáról, amely sze­rint a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános orvos és gyógy­szerész karra tagozódik« Tudomásul szolgál Javasolja továbbá az uj vizsgatervezet Módszertani Bizottság által történő megvitatását s ezen túlmenően a gyógyszerészhallgatók túl­terheltségének megszüntetése érdekében a gyógyszerész képzps re­vízióját. Helyesnek tartaná az egyetemi képzést megelőző egy éves gyakorlat bevezetését, Dávid tanár szerint helyesebb lenne az államvizsga előtti gyakorlat egy évre történő meghosszabbítása. Véleménye szerint elvileg nem volna helytelen az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt az egy éves gyakorlat, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy nem minden oktató gyógyszerész foglalkozik kellő módon a hozzá beosztott gyakornokkal, Novák tanár szintén helyesnek tartaná az előzetes egy éves gyakorlatot, mert igy a leendő hallgatók legalább megismernék a pályát és csak akkor jönnének egyetemre, ha egy év után még mindig hivatást éreznének a gyógyszerészi pálya iránt. Szintén javasolja a gyógyszerészképz#s revízióját. Kőszegi és Dirner tanárok egyöntetű véleménye, hogy a hallgatóság hetero­gén voltára való tekintettel nem lehet egyformán elbírálni, illetve egyforma tételt adni a jó ém kevésbbé jó hallgatók­nak, Minden hallgatóból a képességének megfelelő maximumot kell kihozni. Á Kar minden tagja javasolja a Módszertani Bizottság összehívását a fenti problémák megvitatása érdekében.

Next

/
Thumbnails
Contents